Vlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj redovitoj sjednici, nakon rasprave, nije usvojila Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2017. godini predlagatelja Uprave za ceste Hercegbosanske županije.

Također, nije usvojen ni Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća odbrane za 2017. godinu. Donesena je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog raspodjele sredstava udrugama proizišlim iz Domovinskog rata. Prema ovoj Odluci iznos od 140.000,00 KM raspodijeljen je na osam udruga proizišli iz Domovinskog rata, a iznos od 10.000,00 KM raspodijeljen je na dvije braniteljske udruge koje nemaju karakter županijske udruge.

Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je prednacrt Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Hercegbosanske županije, te ga nakon rasprave utvrdila i u formi nacrta uputila u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Usvojen je Elaborat o izvršenom popisu stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine, te je doneseno Rješenje o naknadi članovima Središnjeg popisnog povjerenstvo Hercegbosanske županije, koje je izradilo Elaborat.

Dano je pozitivno Mišljenje na prijedlog Sporazuma između Vijeća ministar BiH i Vlade Republike Azerbajdžan o suradnji u oblasti zaštite životne sredine.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva financija Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o imenovanju predstavnika Hercegbosanske županije u radne skupine za Europske integracije.

U dijelu sjednice Vlada Hercegbosanske županije je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva unutarnjih poslove Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Donijeta je Odluka o naknadama za rad u radnim tijelima. Ovom Odlukom o pravu na naknadu, visini naknade i isplati naknada za rad u radnim tijelima koje nije regulirano zakonom, uredbom i drugim podzakonskim aktima odlučuje Vlada Hercegbosanske županije, odnosno rukovoditelj županijskih tijela uprave i upravnih organizacija koji imenuju radno tijelo.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 15.000,00 KM za isplatu jednokratne novčane potpore udruzi „Stećak“ u svrhu financijske potpore organizaciji „4. Revije tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske“. Odobrena sredstva biti će sastavni dio Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za kulturu za 2017. godinu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Također, donesena je Odluka o odobravanju financijske pomoći Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica iz Livna u svrhu isplate jednokratne novčane potpore u iznosu od 10.000,00 KM za organizaciju „1. Međunarodnog trijenala grafike“ u Livnu. Ova sredstva biti će također sastavni dio Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za kulturu za 2017. godinu kod Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Na koncu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa kao potpora za isplatu jednokratne novčane potpore OK „Troglav“ iz Livna, koja će biti sastavni dio Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za šport za 2017. godinu.