img_0609Nakon razmatranja Vlada Hercegbosanske županije danas je na sjednici utvrdila nacrt Zakona o pravobraniteljstvu Hercegbosanske županije koji će biti upućen u skupštinsku proceduru. Zakon sadrži: temeljne odredbe, mjerodavnost i organizaciju Pravobraniteljstva, organizaciju općinskog Pravobraniteljstva, sredstva za rad i prijelazne i završne odredbe.

Utvrđen je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Županijskog zavoda za upošljavanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. godine do 31. ožujka 2017. godine u iznosu od 845.000,00 KM. Ovaj prijedlog Odluke Vlada je uputila u skupštinsku proceduru Hercegbosanske županije.

Utvrđen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ Livno i bit će upućen na daljnje postupanje Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 15.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. za realizaciju projekta predškolskog odgoja i obrazovanja na području Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala Informaciju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije o uključenosti Livanjskog polja u UNEP/GEF projekt za zaštićena područja. Donesen je Zaključak kojim se daje potpora realiziranju projekta uz uvjete da:

– u poslovima upravljanja zaštićenim područjem bude uposleno lokalno stanovništvo;
– da potiče na ostanak lokalnog stanovništva i održivo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom
– da Vlada županije bude uključena u sve poslove definiranja zaštićenog područja te da njime upravlja po smjernicama usuglašenim sa stručnjacima;
– Interes Vlade Hercegbosanske županije je da se ograniči zaštita područja na određene lokacije (dijelove) Livanjskog polja, a ostali dio da se koristi u funkciji lokalnog stanovništva i funkciji razvoja gospodarstva;
– da se zaštićeni dio preciznije locira s jasnim granicama.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju raspisivanja javnih natječaja za izbor članova upravnih vijeća svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije i Zavoda za upošljavanje, te izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Prema toj Odluci Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije će u ime Vlade provesti postupak izbora članova upravnih vijeća i ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije putem Javnog natječaja sukladno utvrđenim kriterijima Vlade Hercegbosanske županije, imenovat će Povjerenstvo za izbor, te nakon provedenog natječaja dostaviti rang – listu uspješnih kandidata na razmatranje i usvajanje Vladi Hercegbosanske županije sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Vlada je razmatrala i donijela odluke o izmjenama i dopunama te Odluke.

– Odluku o bližim kriterijima za imenovanja u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Hercegbosanske županije i u Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i
– Odluku o bližim kriterijima za imenovanja u Upravno vijeće Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i o posebnim uvjetima za izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za radna mjesta 11 rukovodećih državnih službenika u upravama, uredima, direkciji i službi Vlade Hercegbosanske županije. Sukladno toj Odluci o raspisivanju Javnog natječaja („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 7/16), u točki II. riječi „nakon rješenja Žalbenog vijeća Vlade Hercegbosanske županije, a počevši od 26. kolovoza 2016. godine“ se brišu, a dodaju se riječi „i o tome izvijesti Vladu Hercegbosanske županije“.

Razmatrano je Izvješće o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i doneseno je Rješenje o naknadi za rad.