img_0450Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 49. sjednicu utvrdila je nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Hercegbosanske županije koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke moći će se koristiti nakon što Vlada Hercegbosanske županije odobri programe-projekte utroška tih sredstava, a koji će se izvršavati tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu teksta nove Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa djelatnika tijela državne službe Hercegbosanske županije koji treba biti pripremljen do 15. studenog tekuće godine.

Donijeto je Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Zadatak Tima je realizacija i provođenje Akcijskog plana kao i koordinacija aktivnosti svih institucija i javnih službi Hercegbosanske županije u sprječavanju korupcije.

Poslije razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o unutarnjoj preraspodjeli sredstava – Zavod za hranu i veterinarstvo iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Tom Odlukom odobrava se unutarnja preraspodjela sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu Zavodu za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije na način da se novčana sredstava na ekonomskom kodu „Nabava uredske opreme“ umanjuju za iznos od 90.000,00 KM koja se preraspoređuju na ekonomski kod „Investicijsko održavanje zgrada“.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o neprihvaćanju Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.

Vlada je dala suglasnost na tekst Odluke MUP-a Hercegbosanske županije na nacrt Pravilnika o pravima, dužnostima i odgovornostima policijskih službenika premještenih na rad izvan područja BiH koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti BiH, a dana je i suglasnost MUP-u Hercegbosanske županije na podzakonske akte koji proizlaze iz državnog Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme.

Donesena je Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Države Katar u oblasti zdravstva, proizvodnje lijekova i zapošljavanja zdravstvenih radnika.

Razmatrano je Izvješće o radu prvostupanjskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje vrste i stupnja težine tjelesnog ili mentalnog oštećenja, vrste psihičke bolesti, trajne ili privremene promjene u zdravstvenom stanju, radne sposobnosti i razvrstavanje djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju za 2016. godinu i donijeto je Rješenje o isplati naknade za rad.

Razmatrano je i Izvješće o radu Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika srednje stručne spreme i doneseno je Rješenje o isplati naknade za rad.

Tijekom sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je izvješća o radu stručnih povjerenstava u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama SPP „Žagalo-com“ iz Drvara, „Ecofarm“ d.o.o.Kupres i farme „Đugum“ d.o.o. Tomislavgrad i donijela je rješenja o pravima na naknadu, naknadi i visini naknade.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda. Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje izložbe Udruge proizvođača autohtonog livanjskog sira „Cincar“ iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu u iznosu od 1.000,00 KM.