IMG_0211Na danas održanoj 45. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila prednacrt Zakona o socijalnoj skrbi Hercegbosanske županije koji će u formi nacrta biti upućen u skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja na sjednici je donesena Odluka o usvajanju Programa raspodjele sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za sufinanciranje projekata ekoloških udruga za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva su planirana u Proračunu za tekuću godinu kod Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Donesene su i odluke kojima se daje suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za potpisivanje sporazuma o produženju važenja kolektivnih ugovora s granskim sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegbosanske županije, MUP-a Hercegbosanske županije i u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Sporazumi će važiti do potpisivanja novih kolektivnih ugovora najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Razmatrane su i usvojene smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2017.-2019. godina.

Vlada je donijela Odluku o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa za 2016. godinu kojom se odobrava isplata regresa korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u visini ukupno neoporezivog regresa od 415,00 KM. Dio naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa u visini od 50% ukupnog neoporezivog regresa u iznosu od 207,50 KM bit će isplaćen najkasnije do kraja rujna 2016. godine, dok će ostatak naknade biti isplaćen do konca fiskalne 2016. godine ukoliko bude sredstava u Proračunu. Ova Odluka se odnosi i na državne službenike, namještenike i zaposlenike uposlene u pravosudnim institucijama Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućih transfera iz oblasti športa predviđenih u Proračunu Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrene sredstva za grant športa iznose 180.000,00 KM i to: posebni dio 153.000,00 KM i opći dio 27.000,00 KM.

Poslije razmatranja prijedloga donesena je Odluka o pokretanju postupka izrade teksta Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije i doneseno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu teksta novog Zakona o upravnim pristojbama Hercegbosanske županije s tarifom upravnih pristojbi.
Donijeta je i Odluka o raspodjeli sredstava udrugama građana iz Programa utroška sredstava Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 16.000,00 KM kod Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Na temelju danas donijete Odluke iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu odobrena su financijska sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2015./2016. godini u iznosu od 9.000,00 KM,odnosno po maturantu 15,00 KM.

Doneseno je Rješenje o imenovanju Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) za provedbu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2020. godinu. Koordinatorica ŽOR-a je Ivana Mišković, a voditelj javnih investicija je Petar Smiljanić. Županijski odbor za razvoj ima 26 članova i 4 koordinatora radnih grupa.
Razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu i donesena je Odluka o odobravanju naknade Povjerenstvu za nadzor nad radom autoškola i ispitnog povjerenstva za polaganje ispita vozača motornih vozila za mjesec lipanj 2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije o tehničkom pregledu građevine.

Donijeta je i Odluka o usvajanja Programa utroška sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava „Izdaci za raseljene osobe“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 100,000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke će se iskoristiti za dovršetak stambene zgrade A2 u Drvaru. Ukoliko se ukupni prihodi proračuna županije u tekućoj godini ostvare ispod planirane visine, razmjerno smanjenju primitaka u proračunu, mogu se smanjiti i odobreni iznosi za provedbu programa/projekta. Razmatrana su i usvojena izvješća o radu Povjerenstava za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse-zubni rendgen i Povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika i vježbenika srednje stručne spreme.

Donijeto je i Rješenje o pravu na naknadu za rad Povjerenstva Vlade za popis imovine, sredstava i obveza za 2015. godinu.

Vlada je donijela i Odluke o financijskoj potpori sponzoriranja manifestacije „Kongora u mom srcu“ iz Tomislavgrada u spomen na poginule branitelje u iznosu od 2.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna za 2016. godinu, organiziranje 15. Moto susreta u organizaciji Moto kluba „Vukovi“ iz Livna u iznosu od 4.000,00 KM, također iz Tekuće pričuve Proračuna za 2016. godinu, sponzoriranje tradicionalnog nogometnog turnira „Mrkodol 2016“ u Tomislavgradu u svrhu sanacije asfaltne podloge igrališta u iznosu od 3.000,00 KM i „Dana molitvenog sjećanja na mučenike i žrtve Banjalučke biskupije“ održanog u Župi sv. Josipa u Drvaru u iznosu od 3.000,00 KM.