Vlada HerceIMG_9956-1gbosanske županije na svojoj 44. sjednici razmatrala je prednacrt Zakona o Razvojnoj agenciji Hercegbosanske županije. Javna ustanova se osniva za obavljanje neprofitabilnih djelatnosti planiranja i upravljanja razvojem resursima, stvaranju pretpostavki za razvojni poduzetnički ambijent, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poticanje gospodarske i izravne konkurentnosti, formiranje kreditno-jamstvenog fonda za poticanje i razvitak poduzetništva, a sve u cilju stalnog povećanja zaposlenosti u Hercegbosanskoj županiji i unaprjeđenje infrastrukture, te kvalitete življenja uopće. Osnivač Agencije je Hercegbosanska županija- Skupština Hercegbosanske županije, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Hercegbosanske županije s ograničenjima utvrđenim ovim Zakonom.

Na sjednici Vlada je donijela Uredbu o utemeljenju Stručne službe za upravljanje razvojem i europskim integracijama. Služba se utemeljuje kao posebna samostalna stručna služba Vlade Hercegbosanske županije sa sjedištem u Livnu koja obavlja stručne poslove za planiranje, upravljanje razvojem i europskim integracijama. U cilju unaprjeđenja svog rada i razmjenom iskustava Služba će ostvarivati suradnju s odgovarajućim službama drugih županija, Federacije BiH, Republike Srpske i BiH.

Na današnjoj sjednici razmatrano je Izvješće o radu Vlada Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Razmatran je i Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Program donosi programski normativni i tematski dio svakog ministarstva i uprave, te su u njima utvrđeni zadaci, nositelji aktivnosti, rokovi u kojima će se navedene aktivnosti izvršiti kao i mjere koje će u zadanim okvirima poduzimati Vlada Hercegbosanske županije, odnosno županijska ministarstva i uprave. Izvješće o radu za 2015. godinu i Programa rada Vlada Hercegbosanske županije za 2016. godinu bit će upućeni u redovitu skupštinsku proceduru.

Vlada je donijela Odluku o davanju ovlasti Ministarstvu gospodarstva da nakon dobivanja mišljenja općinskih vijeća Livna i Tomislavgrada sklopi Aneks ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje vjetroparka u cilju proizvodnje električne energije na lokaciji Ivovik u općinama Livno i Tomislavgrad s VE Ivovik d.o.o. Sarajevo.
Vlada je donijela rješenja o imenovanju i Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za radna mjesta državnih službenika iz članka 10. stavak 1. točka a) za 11 rukovodećih radnih mjesta tijela, službi, uprava, agencija, ureda i direkcija Vlade Hercegbosanske županije. Prema Odluci zahtjevi za raspisivanje Javnih natječaja Agenciji za državnu službu – odjeljenju u Livnu trebaju započeti od 26. kolovoza 2016. godine.

Donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“. Tom Odlukom o prenamjeni sredstava ne mijenja se ukupni iznos dodijeljen Zavodu za javno zdravstvo sukladno Odluci o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ od 16. prosinca 2015. godine. Prema toj Odluci dio sredstava planiran je za nabavu vozila za potrebe Županijskog zavoda za javno zdravstvo.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o subvencioniranju linija javnog prijevoza za 2016. godinu kojom se odobrava subvencioniranje troškova prijevoza putnika na putnim pravcima javnog prijevoza Drvar-Bosanskog Grahovo-Livno i Glamoč-Livno u oba smjera od 50% redovite cijene prijevoza. Sredstva za financiranja troškova prijevoza iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije u Ministarstvu gospodarstva u iznosu od 36.000,00 KM.

Donijeta je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenim Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u iznosu od 100.000,00 KM, a koji će se izvršavati kvartalno sukladno razini ostvarenih prihoda. Utvrđeni su kriteriji utroška tih sredstava.
Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 5.000,00 KM Ministarstvu financija Hercegbosanske županije u svrhu pomoći radu Duhovno humanitarne udruge „Kap ljubavi“ iz Tomislavgrada.

U dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 1.500,00 KM u svrhu isplate pomoći Udruženju stočara proizvođača mlijeka i mesa „Feniks“ iz Drvara za nabavu dva motora za dva laktofriza od po 300 litara. Sredstva iz Odluke isplatit će se s ekonomskog koda Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije i bit će sastavni dio Programa utroška sredstava poticaji poljoprivrednoj proizvodnji za 2016. godinu.

Donijeta je i Odluka o odobravanju naknade Ispitnom povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec lipanj 2016. godine. Razmatrano je Izvješće o radu stručnog povjerenstva o predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavati farme i uvjeta za zaštitu i dobrobit životinja na farmama i doneseno je Rješenje o pravima na naknadu, visini naknade i naknadu. Razmatrano je Izvješće o realizaciji Programa dodjele i kriterija raspodijele sredstava za sufinanciranje udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice razmatran je i usvojen prijedlog Operativnog plana za implementaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016.-2018. godina.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima-pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 700.000,00 KM mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu sukladno odredbama Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije u 2016. godini. Tom Odlukom planira se da u tijelima Vlade Hercegbosanske županije oko 70 vježbenika obavi pripravnički staž.

Donesena je Odluka o transferu sredstava Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za djelatnike JP RU „Tušnica“. d.o.o. Livno i to za razdoblje 1.1.2016.-31.7.2016. godine. Za svaki naredni mjesec tekuće godine po dostavljenom zahtjevu JP RU „Tušnica“ sredstva će se transferirati Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „Transfer za županijske zavode zdravstvenog osiguranja-za djelatnike JP RU „Tušnica““ u iznosu od 10.000,00 KM. Kako bi djelatnici JP RU „Tušnica“ imali kontinuirano zdravstveno osiguranje za navedeno razdoblje bit će uplaćeno 3.972,00 KM. Donijet je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da pripremi sporazum o uvjetima i načinu plaćanja budućeg v.d. ravnatelja u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Donijete su i odluke o odobravanju skromnih financijskih sredstava za potpore u radu i aktivnostima sestrama Franjevkama „Krista Kralja“ iz Livna, Košarkaškom klubu „Borac“ iz Drvara, Udruženju građana „Jezerac“ , Malonogometnom klubu „Seljak“, Športskom društvu „Šujica-šport“, Zakladi „Dr Franjo Nevistić“ Zagreb kao financijska potpora za obnovu sportske dvorane u osnovnoj školi u Šujici, Nogometnom klubu „Kamešnica“ iz Podhuma, Biciklističkom klubu „Livno“ iz Livna, Hrvatskom nogometnom klubu „Tomislav“ iz Tomislavgrada i Kupreškoj udruzi mladih kao financijska potpora za organiziranje festivala alternativne glazbe „Kupres play“.