Na jučerašnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu i Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za sljedeću godinu. Proračun prema Nacrtu iznosi 85.512.191,00 KM.

Zahtjevi korisnika Proračuna koji su ukalkulirani u taj iznos veći su za 9.248.578,00 KM u odnosu na ukupno planirane prihode Proračuna dopuštenog u Dokumentu okvirnog Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2018.-2020. godine. Ukupno gledajući zahtjevi su veći za 6.724.576,00 KM od procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu utvrđene u Dokumentu okvirnog Proračuna Hercegbosanske županije za spomenuto razdoblje, te u odnosu na Proračun Hercegbosanske županije 2017. godine daju indeks od 112,13 %. U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Kapitalni izdaci iznose 10.013.259,00 KM ili 11,71 %. Nacrt Proračuna i nacrt Zakona o izvršenju Proračuna za 2018. godinu bit će upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je jednoglasno utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Hercegbosanske županije koji će također biti upućen u skupštinsku proceduru. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Hercegbosanske županije je u činjenici da pojedina rješenja u temeljnom Zakonu se nisu pokazala u praksi i životu učinkovito napose u pogledu zaštite, odnosno čuvanja šume i šumskog fonda na području Hercegbosanske županije. S obzirom na brojne zapreke u čuvanju šuma (tehničke, financijske i ljudske) pristupilo se izmjenama i dopunama Zakona o šumama na način da institut neposredne zaštite i čuvanja šuma prelazi s Uprave za šumarstvo na korisnika šume. Pored navedenog jedan od razloga donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama je i uvođenje novih tehnologija u oblast šumarstva koje će doprinijeti poboljšanju zaštite i gospodarenja državnom šumom.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaji poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu – II dio u iznosu od 290.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa potpore sektorima prerađivačke industrije za 2017. godinu. Sredstava za provođenje ovog Programa osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „Poticaj industrijskog proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata“ u iznosu od 175.000,00 KM. U ukupnoj sumi sredstava predviđenih za poticaje za gospodarska društva predviđen je iznos od 145.000,00 KM, dok je za obrtnike predviđen iznos od 30.000,00 KM. Ukoliko se predviđeni iznos za obrtnike ne utroši isti će biti raspodijeljen na gospodarska društva. Sredstva će se raspodijeliti na temelju Javnog poziva kojeg će objaviti resorno ministarstvo.

Vlada je donijela Zaključak kojim se prihvaća Izvješće Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ o utrošku sredstava s pozicije Kapitalne potpore Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu.

Na sjednici je primljeno na znanje Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2016. godinu i donesena je Odluka o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije u iznosu od 10.000,00 KM u svrhu servisiranja plaća, poreza i doprinosa za uposlene u Agenciji i dijela duga prema Upravnom vijeću Agencije za privatizaciju.

Razmatrana je i primljena na znanje Informacija o tijeku pregovora Pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata MUP-a Hercegbosanske županije.
Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 35.382,58 KM MUP-u Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja troškova liječenja i rehabilitacije za policijskog službenika Žarka Bošnjaka Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije. Prema Zakonu poslodavac je dužan osigurati troškove liječenja i rehabilitacije. Policijski službenik Žarko Bošnjak teško je ranjen na dužnosti za vrijeme oružane pljačke banke u Drvaru.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM MUP-u Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja dijela troškova za obilježavanje 25. obljetnice Udruge specijalne policije Domovinskog rata Livno koja će biti svečano obilježena 2. prosinca 2017. godine u Livnu.

Na sjednici Vlada je donijela Rješenje kojim se Ilija Jakić, iz Tomislavgrada imenuje ravnateljem policije/policijskog komesara u MUP-u Hercegbosanske županije od 16. studenoga 2017. godine na mandat od 4 godine. Drugim donesenim Rješenjem, Milan Juranić iz Livna razrješuje se dužnosti zbog prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja i izbora novog ravnatelja policije/policijskog komesara u MUP-u Hercegbosanske županije sa 16. studenim 2017. godine.

Tijekom sjednice razmatrana je Informacija o programu zapošljavanja u 2017. godini kojega je provodio Federalni Zavod za zapošljavanje Sarajevo u suradnji sa Županijskim zavodom za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Donijeta su i rješenja o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća Županijske bolnice „dr. fra. Mihovil Sučić“ Livno, Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije i domova zdravlja u Livnu, Tomislavgradu i Glamoču, te Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije. Zbog nedovoljnog broja prijava za članove upravnih vijeća domova zdravlja Kupres i Drvar Vlada je donijela i odluke o poništenju dijela Javnog natječaja za izbor članova upravnih vijeća domova zdravlja Kupres i Drvar, te Odluku o odobravanju raspisivanja novog Javnog natječaja za izbor članova upravnih vijeća domova zdravlja Kupres i Drvar
Također je donesena Odluka o odobravanju raspisivanja Javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije.

U drugom dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na prijedlog tehnički finaliziranih prijedloga koji se odnose na poglavlja Upitnika Europske komisije:
1. Poglavlje 9 – Financijske usluge ( 111 tehnički finaliziranih odgovora);
2. Poglavlje 12 – Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika (5 tehničkih finaliziranih odgovora);
3. Poglavlje 25 – Znanost i istraživanje (33 tehnički finaliziranih odgovora);
4. Poglavlje 27 – Okoliš i klimatske promjene (136 tehnički finaliziranih odgovora);
5. Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja (88 tehnički finaliziranih odgovora).