Vlada je na danas održanoj 15. sjednici razmatrala prijedlog Zaključka o potpori Inicijative dopune Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Informaciju koju su iznijeli zastupnici iz Hercegbosanske županije u Zastupničkom domu F BiH, Petar Galić i Ante Baković, Vlada je primila k znanju i zauzela stav da će sačekati očitovanje lokalnih samouprava, nakon čega će Vlada donijet konačni Zaključak o Inicijativi.

Nakon razmatranja Izvješća o radu Agencije za privatizaciju za 2020. godinu i Plana rada Agencije za 2021. godinu, donesen je Zaključak da se isti vrate na doradu i da se o njima raspravlja na nekoj od sljedećih sjednica Vlade.

Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.000.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabave opreme za borbu protiv korona virusa od kojih 60% sredstava pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a 40% sredstava sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje Potpore nižim razinama vlasti – prijevoz učenika srednjih škola, za školsku 2021./2022. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u ukupnome iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva će biti raspoređena Gradu Livnu i ostalim općinama u Hercegbosanskoj županiji, sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz, a koje će dostaviti škole s prostora Hercegbosanske županije početkom školske 2021./2022.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i usvojila Izvješće o radu povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja šireg područja za vjetroelektranu  VE „Dževa“, općina Glamoč. Povjerenstvo je dalo pozitivnu stručnu ocjenu o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja budući da je u usvojenom nacrtu Prostornog plana  Hercegbosanske Županije predviđena izgradnja vjetroelektrane na lokalitetu Dževa.

Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se usvaja Informacija u vezi s provedbom Ugovora broj: 09-11-6-2-5109-UK-10/20 od 30. srpnja 2020. godine. Riječ je o Ugovoru o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH između Federalnog ministarstva financija i Hercegbosanske županije u kojemu stoji da će  temeljem Odluke Vlade Federacije broj: 1059/2020 od 29. srpnja 2020. godine, isplatiti Hercegbosanskoj županiji dodijeljenu potporu u iznosu od 7.358.882,00 KM. Budući da je 2020. godina svima, pa tako i Hercegbosanskoj županiji, bila drukčija od prethodnih i da je pandemija izazvana pojavom korona virusa ( COVID -19) bitno utjecala na smanjenje prihoda, koji su u 2020. godini bili za 7.485.993,00 KM manji u odnosu na 2019. godinu, sredstva od navedene potpore, pored onih koja su se koristila za sprječavanje širenja korona virusa, koristila za socijalna davanja, bruto plaće i naknade, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i sl.

Donesena je i Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Vlada je razmatrala i utvrdila prijedlog Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.-2027. godina. Utvrđeni prijedlog Strategije bit će upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu plaćanja računa karantene za COVID-19, te donesen Zaključak o povlačenju iz skupštinske procedura nacrta Zakona o javnom redu i miru Hercegbosanske županije.

Pred kraj sjednice, Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Momčilo Bajić, informirao je članove Vlade o epidemiološkoj situaciji na području Hercegbosanske županiji. S obzirom na bolju epidemiološku sliku Krizni stožer Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih predložio je nove naredbe i preporuke koje je Vlada na današnjoj sjednici usvojila. Prema novoj naredbi dozvoljava se rad ugostiteljskih objekata do 24:00 sata, dok je rad svadbenih salona i noćnih klubova dozvoljen do 02:00 sata. Isto tako, dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja uz obvezno pridržavanje preporuka od strane Zavoda za javno zdravstvo F BiH. Naredbe i preporuke stupaju na snagu danas (7. lipnja) i primjenjivati će se do dana donošenja novih naredbi i preporuka.