55def717-b58c-4167-9a93-5d320a0a0a64-poljoprivreda-718x446Vlada Hercegbosanske županije obavještava zainteresirane da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH br. 23/16) u iznosu od 65.800.000 KM.

Od ukupno Programom predviđenih sredstava, za poticanje biljne proizvodnje namijenjeno je 10.300.000 KM, a animalne 50.000.000 KM. Dalja 2.000.000 KM planirana su za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, dok je 3.400.000 KM predviđeno za ostale vrste podrški, među kojima je i sufinanciranje izvozno orijentiranih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Tekst Programa poticaja i Odluke nalazi se OVDJE