Nacrt Proračuna za 2010. godinu planiran je u iznosu od 60.625.421,00 KM i veći je od Rebalansa proračuna u 2009. godini za 4.937.603,00 KM. Prema riječima ministra financija Ante Krajine nacrt proračun je egzistencijalni kao i proteklih godina. Ministar je dodao da je ova verzija nacrta proračuna kompromis između zahtjeva proračunskih korisnika i ostvarenih prihoda u 2009. godini. Prema Zakonu o proračunima u FBiH krajnji rok do kojeg treba usvojiti proračun za tekuću godinu je 31. ožujka tekuće godine. Ukoliko se Proračun ne usvoji do navedenog roka, proračunska sredstava će se moći koristiti samo za plaćanje vanjskog duga.Vlada Hercegbosanske županije je usvojila Odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje tekuće godine.
Nacrt Proračuna za 2010. godinu zastupnici u Skupštini Hercegbosanske županije razmatrat će u petak 26. veljače 2010. godine.