Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je u okviru projekta FINNO obavilo terensko istraživanje na uzorku od 50 poduzeća sa područja Hercegovine. Anketiranje poduzeća je projektna aktivnost predviđena prijavnim obrascem projekta, a ima za cilj utvrđivanje iskustva privatnog sektora sa uvođenjem inovacija u poslovanje, utvrđivanje percepcije privatnog sektora o podršci sveukupnog javnog sektora za ovu vrstu aktivnosti, te prikupljanje sugestija o najpotrebnijim vidovima podrške, sa ciljem davanja preporuka institucijama javnog sektora, koje podupiru inovativnost.

Europska unija izdvaja znatna sredstva za poticanje inovacija, budući da inovacije imaju direktan pozitivan utjecaj na rast konkurentnosti domaćih poduzeća, pa time i na sveukupan rast gospodarstva. Projekt FINNO se provodi u dvanaest zemalja jugoistočne Europe, no u kontekstu Bosne i Hercegovine je dosta teško govoriti o uvođenju inovacija, budući da su domaća poduzeća teško pogođena krizom, te su mnoga na granici preživljavanja. Međutim, rezultati istraživanja u svakoj od zemalja partnera na projektu će se sumirati i analizirati kako bi se utvrdilo stanje u svakoj od zemalja partnera na projektu, te će se dati preporuke javnim tijelima o najpotrebnijim vidovima podrške privatnom sektoru u kontekstu svake pojedine zemlje.

Ovaj dokument je izrađen uz financijsku pomoć Europske Unije. Sadržaj ovog dokumenta je u isključivoj odgovornosti Ministarstva gospodarstva i ni u kojem slučaju ne odražava stav Europske unije.