Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za uvid u glavni projekt u postupku izdavanja građevinske dozvole za baznu postaju za GSM mrežu na postojećoj zgradi pošte: outdoor kabineta u prostoriji na katu i antenskog stupa visine 8 m na fasadnom zidu, investitora JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, na zemljištu označenom kao k.č. broj; 19/85-2, posjedovni list broj 765, k.o. Grahovo I, općina Bosansko Grahovo.

Uvid u glavni projekt može se izvršiti 24. rujna 2020. godine od 12,00 do 14,00 sati u prostorijama Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije, Ul. Stjepana II Kotromanića bb, Livno, soba broj 50.

Javni poziv možete preuzeti u rubrici Javni pozivi