Na jučerašnjoj sjednici Federalne Vlade usvojena je Odluka o odobravanju milijun KM na ime potpore Hercegbosanskoj županiji. Riječ je o sredstvima koje Federalna Vlada svake godine dodjeljuje trima nerazvijenim županijama: Posavskoj, Podrinjskoj i Hercegbosanskoj županiji. Ukupni iznos sredstava od šest milijuna KM pod nazivom „Transfer nižim nivoima vlasti““ raspoređen je na sljedeći način: Bosanko-podrinjska županija dobila je 2,5 milijuna KM, Posavska dva milijuna KM i Hercegbosanska županija jedan milijun KM. Također, Odlukom Federalne Vlade Općini Drvar pripalo 300.000 KM, a općinama Bosansko-Grahovo i Glamoč po 100.000 KM.

Kako Federalna Vlada u Proračunu za 2010. godinu nije predvidjela sredstva za Hercegbosansku županiju, predsjednik Vlade dr. Rimac i ministar Krajina u više su navrata zatražili i pismeno očitovanje Federalnog ministra financija Vjekoslava Bevande i premijera Mustafe Mujezinovića. Zahvaljujući dodatnom zalaganju predsjednika Vlade dr. Rimca Federalna Vlada je ipak na kraju uvrstila u Odluku i Hercegbosansku županiju.

„ Moram istaknuti da je na jučerašnjoj sjednici najviše pomoglo lobiranje zastupnika u Domu naroda, a osobito ministara Perice Jelečevića, koji je uložio amandman i zatražio da se u Odluku uvrsti Hercegbosanska županija. Žalosno je da taj amandman nisu podržali i ministri u Federalnoj Vladi s područja Hercegbosanske županije“-kazao je dr. Rimac.
Prema riječima predsjednika Vlade dr. Rimca, grantovska sredstava bit će isključivo namijenjena za novoosnovani sektor pri Ministarstvu gospodarstva čiji je zadatak realizacija pretpristupnih fondova EU.

Dr. Rimac je dodao da veliki značaj u realiziranju pretpristupnih fonodova ima i Ured Razvojne agencije u Bruxellsu, koji je Osječko-baranjska županija ustupila na korištenje Hercegbosanskoj županiji. Time je Hercegbosanska županija, uz Republiku Srpsku i kanton Sarajevo, postala jedna od rijetkih županija u FBiH koja ima mogućnost lobiranja i uspostavljanja kontakata što je preduvjet za pristup fondovima EU.