U četvrtak, 29. travnja 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 95. ( devedeset i peta ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika s 94. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga odluka o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu;
3. Razmatranje prijedloga odluka o izmjenama i dopunama odluka o utvrđivanju platnih
razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika, namještenika u
županijskim tijelima državne službe, policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova
Kantona 10, uposlenika u srednjim školama i uposlenika u osnovnim školama
Hercegbosanske županije;
4. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2009.
godinu;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o visini mineralne osnovice za izračun koncesija naknade
za dodjeljivanje koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području
Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o klasifikaciji, kategorizaciji i zalihama mineralne sirovine
ugljena lignita i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti za eksploataciju ugljena,
tvrtke „UGLJENINVEST“d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju
dodjele koncesije za eksploataciju lignita na lokalitetu „Čelebić“ na području općine
Livno;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o transferu sredstava za participaciju troškova za
košarkaški turnir u Drvaru;
8. Razmatranje informacije o postupku i načinu dostavljanja izvješća o provedenim
postupcima javne nabave u tijelima županijske uprave i prijedlog Odluke o zaduženju;
9. Tekuća pitanja.