U utorak, 21. rujna 2010. godine u 9 ºº sati održat će se 107. ( sto sedma ) sjednica Vlade. Za sjednicu je predložen sljedeći DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje Zapisnika sa 106. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje
doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje;
3. Razmatranje prijedloga Odluke za odobravanje sredstava iz Tekuće pričuve-Uprava za
inspekcijske poslove;
4. Razmatranje prijedloga Odluke odavanju suglasnosti na Program utroška sredstava
zdravstvenih ustanova i prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Program utroška
sredstava s tekućeg transfera “Tekući prijenosi –potpore“ utvrđenog Proračunom
Hercegbosanske županije za 2010. godinu kod Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi
i prognanih;
5. Razmatranje Informacije o pribavljanju suglasnosti općinskih vijeća na prijedlog Odluke o
pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za lovišta na području Hercegbosanske
županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve
Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu- Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva;
7. Razmatranje prijedloga Odluke Stručnog povjerenstva o sjedištu Zavoda za hranu i
veterinarstvo Hercegbosanske županije;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna
Hercegbosanske županije za 2010. godinu- Ministarstvo financija;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Programa poticanja razvoja domaće proizvodnje
primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za razdoblje od 2011-2013. godine;
10.Razmatranje prijedloga Odluke za odobravanje sredstava iz Tekuće pričuve- Uprava
za šumarstvo;
11.Razmatranje za odobrenje sredstava iz Tekuće Pričuve – Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih;
12.Razmatranje prijedloga Odluke – Daljinar;
13.Razmatranje prijedloga Rješenja za imenovanje koordinatora ( shodno Ugovoru s PING
d.o.o. – baza podataka );
14.Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima na naknade
ženama- majkama;
15.Razmatranje prijedloga Odluke o visini jednokratne naknade ženama- majkama;
16.Razmatranje Zamolbe Županijske bolnice za pomoć u svezi s izmirenjem duga na ime
javnih prihoda;
17.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za potporu
neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju- za razdoblje (tri) mjeseca
(listopad, studeni, prosinac ) 2010. godine;
18.Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za period siječanj-
lipanj 2010. godinu;
19.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi
vjetropotencijala i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti izgradnje „WBL CITY
PROJECT“ d.o.o. Banja Luka preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele
koncesije za istraživanje i eksploataciju vjetroenergije na lokalitetu „Škadimovac“ na
području općine Glamoč;
20.Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o
odobravanju dodjeljivanja koncesije za eksploataciju mineralne sirovine dolomita na
području općine Drvar (lokacija javorje- Drvar selo );
21.Razmatranje Izvješća i prijedloga Zaključka u predmetu inicijative za dodjelu koncesije
tvrtke „IMERS SMART GREENENERGY“ d.o.o. Livno za istraživanje potencijala
energije vjetra i izgradnju vjetroelektrane „Široka draga“ općina Livno;
22.Razmatranje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora-osnovno školstvo;
23.Tekuća pitanja.