U ponedjeljak, 17. prosinca 2012. godine u  11 sati održat će se 11. (jedanaesta) sjednica Vlade Hercegbosanske županije. Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje     Zapisnika s 10. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje     prednacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu;
3. Razmatranje     prednacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima u     Hercegbosanskoj županiji;
4. Razmatranje     prednacrta Zakona o sudskim pristojbama Hercegbosanske županije;
5. Realizacija     izdvojenih sredstava iz „Tekuće pričuve Vlade Federacije“ na ime pomoći     Hercegbosanskoj županiji;
6. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske     županije za zakup uredskih prostorija;
7. Razmatranje     prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava tekućih transfera     za sufinanciranje projekata udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske     županije za 2012. godinu;
8. Razmatranje     prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava     općinama za projekte u oblasti infrastrukture u 2012. godini za razdoblje     od 1. siječnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine;
9. Razmatranje     prijedloga Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za sanaciju     uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije za 2012.    godinu;
10. Razmatranje     prijedloga Odluke o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava     osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
11. Razmatranje     prijedloga Odluke o izuzimanju i prijenosu vlasništva     nekretnine-Ministarstvo gospodarstva;
12. Razmatranje     prijedloga preporuke o rang-listi kandidata za izbor člana Upravnog vijeća     Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred osnivača Hercegbosanske     županije;
13. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o provođenju     obrazovanja polaznika u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad;
14. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o vlastitim  prihodima Ministarstva gospodarstva     Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje     prijedloga Odluke o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i     potraživanja Hercegbosanske županije na dan 31. prosinca 2012. godine;
16. Razmatranje     prijedloga odluka o imenovanju središnjih popisnih povjerenstava:    Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave i     Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa;
17. Razmatranje     prijedloga Odluke o imenovanju povjerenstva za popis stalnih sredstava u     obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara     županijskih ministarstava, uprava, službi i sl.;
18. Razmatranje     prijedloga Odluke o imenovanju povjerenstva za popis novčanih sredstava,    donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja     i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala     Hercegbosanske županije;
19. Razmatranje     Izvješća Povjerenstva za provođenje postupka za izbor i imenovanje     predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je     osnivač Hercegbosanska županija i Zavoda za Zdravstveno osiguranje i izbor     i imenovanje ravnatelja, predsjednika članova vijeća Zavoda za     upošljavanje Hercegbosanske županije i Preporuke o rang-listama kandidata     za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnih vijeća zdravstvenih     ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija i Zavoda za zdravstveno     osiguranje i izbor i imenovanje ravnatelja, predsjednika članova vijeća     Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije;
20. Razmatranje     prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna     Hercegbosanske županije za 2012. godinu;
21. Razmatranje     prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o     reprogramu obveza po osnovi III Sdend by aranžmana s MMF-om;
22. Tekuća     pitanja