Danas je održana 98. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je vlada razmatrala i usvojila Odluku o pokretanju postupka dovršetka stambeno-poslovnog objekta, zgrada stradalnika Domovinskog rata i to za unutarnje uređenje, priključivanje potrebe infrastrukture i uređenje okoliša.Vlada je usvojila i Odluku o pokretanju postupka etažiranja stambeno-poslovnog objekta M17 u Tomislavgradu. Odlukom je odobreno pokretanje postupka uspostave vlasništva nad posebnim dijelom nekretnine-stanu i uspostava vlasništva nad zajedničkim dijelom nekretnine-zgrade stambeno-poslovnog objekta M 17 u Tomislavgradu, i to za devetnaest stanova i pet poslovnih prostora.

Razmatrano je Izvješće o radu za 2009. godinu Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO. Prema izvješću, Uprava je temeljem dogovara s predstavnicima Vlade Hercegbosanske županije, Udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Skupštine Hercegbosanske županije riješila problematiku stambenog zbrinjavala obitelji poginulih branitelja s prve crte u općini Tomislavgrad. Temeljem izjave da umjesto stana uzimaju novac, riješena je 21 obitelj poginulih branitelja i jedan 70% ratni-vojni invalid.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o načinu raspolaganja i uporabe stambenih jedinica dovršenih stavljenih u funkciju u okviru pilot programa „Socijalno stanova u BiH“ u općini Drvar. Pravilnikom su utvrđeni način i uvjeti korištenja 40 stambenih jedinca u stambenom objektu A1 u Drvaru. Također, Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o načinu i postupku dodjele u najam stambenih jedinica. Pravilnikom je utvrđeno da postupak dodjele stanova u najam, kao i pravilnik u cijelosti, uvažavaju, primjenjuju i temelje se na načelima ustavnosti i zakonitosti, zabrane diskriminacije po bilo kojem osnovu, načelu jednakosti, te načelu javnosti. Vlada je usvojila i Odluku o delegiranju dva člana ispred Vlade Hercegbosanske županije u prvostupanjsko Povjerenstvo za provedbu postupka izbora najmoprimaca u okviru pilot programa „Socijalno stanovanje“ u općini Drvar.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Program razvoja malog gospodarstva kroz subvencioniranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu za 2010. godinu. Ovom Odlukom Vlada je dala suglasnost na utrošak sredstava planiranih u proračunu Ministarstva gospodarstva u iznosu od 100.000 KM. Donošenje ove Odluke potrebno je iz razloga stvaranja formalnih pretpostavki za normalno odvijanje Programa koji se aktivno provodi od 2004. godine, a ima za cilj poticanje proizvodnih i turističkih aktivnosti na području županije.

Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu. Programom su utvrđene vrste, temeljni kriteriji i način ostvarivanja novčanih sredstava u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za tekuću godinu. Razlozi za donošenje ove odluke su pomoć poljoprivrednim proizvođačima u procesu primarne poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja proizvodnje svježeg mlijeka i povećanja broja ovaca, koza, pčelinjih zajednica kao i poticanje drugih poljoprivrednih djelatnosti.

Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu usluga za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom za potrebe Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije odobravaju se financijska sredstava za provedbu konkurentskog postupka javnih nabava sljedećih usluga: izrade studije izvodljivosti Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ, izrada investicijskog programa Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ, izrada građevne projektne dokumentacije Zavoda za hranu i veterinarstvo HBŽ.

Razmatrano je i Zaključkom prihvaćeno Mišljenje o Zahtjevu za prihvaćanje prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnji vjetroparka „Široka Draga“ u općini Livno, poduzeća „IMRES SMART GREENERGY“ Livno.

Vlada je za saniranje štete od poplave u općini Drvar usvojila Odluku o izdvajanju 60.000 KM. Vlada je razmatrala informaciju o provedenom postupku zajedničkih javnih nabava koje je pripremilo Povjerenstvo za provedbu zajedničkih javnih nabava robe.

Prihvaćen je Protokol o međusobnoj suradnji Osječko-baranjske i Hercegbosanske županije. Ovim Protokolom podržava se i usklađuje uspostavljanje i razvoj suradnje između Hercegbosanske i Osječko-baranjske županije na području gospodarstva, kulture, društvenih djelatnosti, ugostiteljstva i turizma, obrazovanja, športa i znanosti, a osobito poljoprivrede. Prema Protokolu, izaslanstva dviju županija analizirat će najmanje jednom godišnje ostvarenu suradnju i ocjenjivati postignute rezultate.