Danas je održana 95. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je usvojena Odluka o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije. Riječ je o redovitoj preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna Hercegbosanske županije koja se vrši radi omogućavanja redovite isplate plaća, poreza, doprinosa na plaće i pripadajućih naknada vježbenicima sa visokom i višom stručnom spremom uposlenim u tijelima uprave Hercegbosanske županije.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika u županijskim tijelima državne službe. Odlukom se utvrđuje da se bruto osnovica za obračun plaće državnih službenika od 525,40KM neće mijenjati za vrijeme trajanja Stand by aranžmana u razdoblju od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2011. godine.

Vlada je razmatrala Izvješće o radu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2009. godinu. Glavne aktivnosti i zadaće Ministarstva u 2009. godine bile su provođenje devetogodišnjeg školovanja, posebno četvrtog razreda, kao i sudjelovanje u izradi Nastavnog plana i programa na hrvatskom jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH.

Vlada je usvojila Odluku o visini minimalne osnovice za izračun koncesijske naknade za dodijeljene koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina na području Hercegbosanske županije. Ovom odlukom se utvrđuje visina minimalne osnovice za izračun ugovorene koncesijske naknade po dodijeljenim koncesijskim ugovorima za eksploataciju mineralnih sirovina.

Također, Vlada je donijela Odluku o odobravanju Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i zalihama mineralne sirovine ugljena lignita i Studije ekonomsko-financijske opravdanosti za eksploataciju ugljena, tvrtke „UGLJENINVEST“ d.o.o. Livno i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za eksploataciju lignita na lokalitetu Čelebić na području općine Livno. Predmet koncesije je eksploatacija mineralne sirovine lignita na lokalitetu Čelebić. Vrijeme trajanja koncesije je 30 godina, a postupak dodjele koncesije provest će se po proceduri nadmetanja po pozivu.

Usvojena je Odluka o transferu sredstava za participaciju troškova za košarkaški turnir u Drvaru u iznosu od 5.000 KM. Vlada je usvojila i Odluku o zaduženju i ovlaštenju kojom se daje ovlaštenje i zaduženje Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije da se u ime svih tijela Županijske uprave registrira kao glavni operater u svrhu korištenja elektronskog sustava dostave izvješća o provedenim postupcima dodjele ugovora shodno propisima o javnoj nabavi.

Razmatrajući informaciju o traženoj dokumentaciji u svrhu pripajanja JP „Tušnica“ d.o.o. Livno Elektroprivredi, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak kojim podržava predloženo rješenje JP „Tušnica „ Livno sukladno dogovoru sa sastanka održanog 29. ožujka 2010. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije. Na spomenutom sastanku je dogovoreno da uprava rudnika dostavi kompletnu dokumentaciju koja odražava trenutno stanje u rudniku (bilanca stanja, bilanca uspjeha, stanje opreme, mehanizacije i zaliha, elaborati o dodatnim istraživanjima, te stručnu i starosnu dob uposlenih), a dostavljenu dokumentaciju zajedno sa današnjim Zaključkom Vlada će odmah proslijediti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Također, Vlada podržava i sve aktivnosti u svezi s rješavanjem budućeg statusa JP „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu kojom se odobrava transfer sredstava udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u iznosu od 120.000 KM.