Jučer, 10. rujna 2014. godine, održana je 27. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Na sjednici je usvojena Odluka o usvajanju Programa investiranja kreditnih sredstava namijenjenih Općini Drvar i Općini Livno u ukupnome iznosu od 700.000,00 KM. Sredstva su raspoređena Upravi za ceste Hercegbosanske županije, koja će implementatorima projekata, općinama Drvar i Livno, transferirati sredstva za sanaciju, izgradnju, rekonstrukciju ili projektiranje cesta.

Usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava iz granta za šport, povjerenstvo za provedbu ovoga Javnog poziva je ne temelju pristiglih projekata udruga koje su zadovoljile kriterije sačinilo Program utroška sredstava prema kojemu je iznos od 153.000,00 KM raspodijeljen na 44 udruge.

Vlada je Ministarstvu gospodarstva Odlukama usvojila dva programa raspodjele sredstava iz Proračuna za 2014. godinu i to:
– Program raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM i
– Program raspodjele sredstava i potpora sektorima prerađivačke industrije s kriterijima iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u ukupnome iznosu od 175.000,00 KM. Oba programa raspodjele sačinila su povjerenstva koja su provela postupak odabira projekata prema kriterijima propisanim uvjetima u javnim pozivima i kao takve ih je Vlada na jučerašnjoj sjednici i usvojila.

Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Odlukom je usvojen Program utroška sredstava tekućih transfera “Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji” u ukupnome iznosu od 1 mil. KM i Program utroška sredstava tekućih transfera “Subvencije za veterinarstvo” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2014.godinu u ukupnome iznosu od 100.000,00 KM.

Na sjednici je Vlada donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenih Proračunom za 2014. godinu. Raspodjela sredstava, koja je ovim Programom planirana u ukupnome iznosu od 600.000,00 KM, izvršena je sukladno Odluci Vlade o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Potpora zdravstvenim institucijama te nakon provedenog Javnog poziva za prijavu projekata, odnosno, programa.

Razmatrani su i usvojeni prijedlozi mjera za realizaciju preporuka Ureda za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine, koje je sačinilo Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, kao i prijedlog smjernica ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2015.-2017. godine.

Usvojena je Odluka o usvajanju Elaborata o izvanrednom popisu, Odluka o otpisu i isknjižavanju stalnih sredstava i Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza kod Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

Zbog isteka mandata, Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela Rješenje o razrješenju članova Policijskog odbora za policijske službenike i Rješenjem imenovala nove članove Policijskog odbora u Ministarstvu unutarnjih poslova, te nakon razmatranja Odlukom usvojila Izvješće o radu Policijskog odbora za period od 19. rujna 2013. godine do 22. kolovoza 2014. godine.

Odlukama o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije Vlada je odobrila 3.000,00 KM Udruženju udruga umirovljenika Hercegbosanske županije i 11.604,66 KM u svrhu financijske pomoći za rekonstrukciju Doma zdravlja Livno.

Donesena je Odluka o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Livanjsko“ na području Hercegbosanske županije, radi provođenja istog u građevinsko, odnosno, provođenja regulacijskog plana „Vaganj“ u općini Livno. Odlukom je Vlada dala suglasnost da sjedište Agronomskom institutu za zootehniku Sveučilišta u Mostaru bude na području općine Kupres, odnosno, na lokaciji Poganac bb.

Odlukama je Vlada dala suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Uprave za civilnu zaštitu, Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva te Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije. S time u svezi, Vlada je donijela i Zaključak u kojemu se nalaže svim tijelima, odnosno upravama, uredima, službama i ostalima, koji su dužni usuglasiti postojeće pravilnike s novim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima Hercegbosanske županije, da do 19. rujna 2014. godine upute materijale u radnu proceduru radi davanja mišljenja.

Donesena je Odluka o imenovanju novog, privremenog, Nadzornog odbora Rudnika ugljena „Tušnica“ d.o.o. Livno na mandatno razdoblje od 3 mjeseca te je usvojena Odluka o otvaranju konsolidacijskog računa JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno za obavljanje platnih transakcija.