Danas je održana 14. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je usvojeno Mišljenje Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinsko-invalidskom osiguranju Federacije BiH. U Mišljenju resornog ministarstva stoji da prednacrt ovoga Zakona može ići u daljnju proceduru i da nema primjedbi na isti pa ga je Vlada kao takvog usvojila i uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Donesena je Odluka kojom se odobrava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih raspisivanje javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Razmatran je i usvojen prednacrt Zakona o prosvjetnoj inspekciji Hercegbosanske županije koji je u formi nacrta upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je danas donijela Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum o isplati jubilarne nagrade za navršenih dvadeset godina rada u službi i Odluku o davanju lovišta na privremeno korištenje.

Ministrica gospodarstva Anka Papak- Dodik upoznala je članove Vlade s informacijom o novoj kategorizaciji cesta u Hercegbosanskoj županiji. Naime, Vlada Federacije je na svojoj 104. sjednici, održanoj 20. ožujka 2014. godine donijela Odluku o kategorizaciji cesta u autoceste, brze ceste, magistralne ceste i regionalne ceste koja će se početi primjenjivati od 15. studenoga 2014. godine. Ovom prilikom ministrica je pobliže upoznala članove Vlade s primjenama koje se odnose na ovu Županiju, kako u nazivu tako i u kategoriji cesta.