Jučer je održana 11. redovita sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je donesena Odluka o privremenom financiranju za period od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine. Razlozi za donošenja Odluke proizlaze iz činjenice da Proračun za 2013. neće biti donesen do kraja tekuće godine, te iz razloga što je veći broj proračunskih korisnika dostavio nedovoljno razrađene proračunske zahtjeve. Privremeno financiranje utvrđeno je u ukupnom iznosu od 15.300.000,00 KM, što predstavlja visinu sredstava tromjesečnog prosjeka na temelju izvršenja Proračuna za 2012 godine.

Željko Rujević, ministar pravosuđa, upoznao je jučer članove Vlade s prednacrtom Zakona o državnim službenicima i namještenicima u Hercegbosanskoj županiji.  Prednacrt ovog Zakona bit će upućen jedinicama lokalne samouprave i ostalima na koje se ovaj Zakon odnosi, te se očekuje da isti daju svoje mišljenje, prijedloge i sugestije koje će se razmatrati i u slučaju opravdanosti uvrstiti u ovaj Zakon. Također, usvojen je Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o javnom pravobraniteljstvu, te nacrt Zakona o sudskim pristojbama. Oba nacrta Zakona upućena su u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje razmatranje i donošenje.
Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske županije za zakup uredskih prostorija.

Vlada je usvojila tri Programa raspodijele sredstava Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije i to :
– Program raspodjele sredstava tekućih transfera za sufinanciranje projekata ekoloških udruga građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Ovaj iznos podijeljen je 41 udruzi koje su zadovoljile kriterije navedene u Javnom pozivu.
– Program raspodjele grantovskih sredstava općinama za projekte u oblasti infrastrukture u 2012. godini. Prema ovoj Odluci svim općinama Hercegbosanske županije raspoređen je jednaki iznos od 10.000,00 KM.
– te Program raspodjele sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Prema ovoj Odluci, iznos je raspoređen na sljedeći način: Općini Livno 9.500,00 KM; Tomislavgrad 7.500,00 KM; Kupres 6.000,00 KM; Glamoč 6.000,00 KM; Drvar 6.000,00 KM i općini Bosansko Grahovo 5.000,00 KM.

Odobren je Program utroška sredstava iz granta kulture i športa osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, predlagatelja Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, te je usvojen Pravilnik o provođenju obrazovanja polaznika u Srednjoj strukovnoj školi Tomislavgrad.

Usvojena je Odluka o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Hercegbosanske županije na dan 31.12.2012. godine, te su imenovana Središnja popisna povjerenstva za popis sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu pravosuđa i uprave i Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa.

Također, Vlada je Rješenjem imenovala Popisno povjerenstvo za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara kod županijskih ministarstava i uprava sa stanjem na dan 31.12.2012. godine i Povjerenstvo za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Donesena je Odluka  o davanju suglasnosti za zaključivanje Ugovora o reprogramu obveza po temelju III Stand By aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom između Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegbosanske županije. Ovim Ugovorom, kojeg je predložila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada naše županije se obvezuje da će iznos od 4.000.000,00 KM otplatiti u roku od 5 godina uz grace period od 3 godine, u 13 jednakih kvartalnih rata, te uz kamatnu stopu od 1,08 %. Ova Odluka upućena je u Skupštinu na daljnje postupanje.

Usvojen je prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava između proračunskih korisnika Ministarstva financija i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Ova sredstva Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva iskoristit će za sufinanciranje troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa mlijeka (druga tranša), na koju se Vlada obvezala na sjednici održanoj 19. listopada 2012. godine.

Točke 12,14 i 19 odgođene su za sljedeću sjednicu Vlade.