Danas je održana 107. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je Vlada usvojila Odluku o implementaciji sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i djela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Odlukom se zadužuje Uprava za ceste Hercegbosanske županije da izvrši sve radnje i aktivnosti u svezi implementaciji sredstava u iznosu od 700.000,00KM planiranih kroz Program investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za FBiH. Sredstava će se utrošiti za nastavak izgradnje/rekonstrukcije županijske ceste R416a Livno-Prolog-Vaganj-Sinj. Na današnjoj sjednici Vlada je dala suglasnost ministrici znanosti, prosvjete, kulture športa Gordani Cikojević za potpisivanje izmjena i dopuna (aneks) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Hercegbosanskoj županji.
Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje u ukupnom iznosu od 13.810,55 KM osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji, za isplatu obračunatih doprinosa za MIO za razdoblje od 1. travnja 1992. godine do 31. prosinca 1993. godine za djelatnike škola Hercegbosanske županije koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa. Usvojena je i Odluka o obračunu troškova prijevoza za korisnike Proračuna ( daljinar) za mjesta u općinama Drvar, Bosansko Grahovo, Tomislavgrad, Livno i Glamoč. Odluka će se početi primjenjivati od 1. rujna 2010. godine.
Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2010. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 700.000,00 KM. Program utroška sredstava s pozicije „Potpore zdravstvenim institucijama“ redovita je djelatnost Ministarstva u tijeku jedne fiskalne godine predviđena Zakonom o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije kojim je razrađena raspodjela sredstava po pojedinim zdravstvenim ustanovama, a sukladno utvrđenim kriterijima za određivanje visine i namjene sredstava.

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala informaciju o pribavljanu suglasnosti općinskih vijeća na prijedlog Odluke o pribavljanju provođenju postupka dodjele koncesije za lovišta i dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede da sukladno Zakonu o koncesijama izradi prijedlog Odluke i uputi općinama na razmatranje.

Razmatrana je i informacija o radu stručnog Povjerenstva za izradu kriterija i izbor sjedišta Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije, a Odluku o prihvaćanju prijedloga Povjerenstvo da sjedište Zavoda za hranu i veterinarstvo bude u Livnu, laboratorij za zarazne bolesti životinja i kontrolu hrane u Tomislavgradu, a Centar za reprodukciju, selekciju i obilježavanje životinja u Kupresu, Vlada će razmatrati na sljedećoj sjednici.

U skupštinsku proceduru upućena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima na naknade ženama-majkama. Ovom Odlukom osnovica za naknadu plaće čini prosječna plaća koju je žena-uposlenik ostvarila u mjesecu koji prethodi početku korištenja porodiljskog dopusta. Visina naknade plaće utvrđuje se u iznosu 100% od osnovice za naknadu. Usvojena je i Odluka o visini jednokratne naknade ženama majkama koje nisu u radnom odnosu, a koja iznosu 200,00 KM.

Vlada je usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na an 30.6.2010. godine iznose 28.605.297,00 KM što u odnosu na Plan Proračuna od 60. 732.226,00 KM iznosi 47,10%, a u odnosu na izvršenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2009. godine veći su za 23,16% ili u apsolutnom iznosu 5. 379.501,00 KM. Rashodi i izdatci u istom razdoblju iznosili su 24.483.862,00 KM, što je u odnosu na Plan Proračuna izvršenje od 40,31%, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2009. godine 98,61%.

Usvojena je Odluka o odobravanju Elaborata o izvršenim mjerenjima i analizi vjetropotencijala i Studije ekonomsko financijske opravdanosti izgradnje WBL CITY PROJECT d.o.o. Banja Luka i preliminarne procjene utjecaja na okoliš u cilju dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju vjetroenergije na lokalitetu Škadimovac na području općine Glamoč.
Usvojen je i Zaključak kojim se utvrđuje da je Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije 15. 6. 2010. godine pismeno zatražilo od OV i načelnika općine Livno da daju mišljenje-prethodnu suglasnost na predmet dodjele koncesije za istraživanje potencijala energije vjetra i izgradnju vjetorelektrane „Široka draga“, općina Livno, a kako se Općinsko vijeće, odnosno organ kojeg je Vijeće ovlastilo nije u roku od 30 dana odlučilo i obavijestilo Ministarstvo gospodarstva, smatra da je tražena suglasnost dana. Ministarstvo gospodarstva će temeljem ovog Zaključka nastaviti sa daljim postupkom u predmetu dodjelu koncesije iz točke 1. Zaključka i nastaviti sa daljim postupkom prema odredbama Zakona o koncesijama.

Vlada je razmatrala i zamolbu za pomoć u svezi izmirenja duga na ime javnih prihoda županijske bolnice „ Fra Mihovil Sučić“ i usvojila Zaključak da se u Programu rada Vlade i u prijedlogu Proračuna za 2011. godinu planiraju sredstava namijenjena za potporu županijskoj bolnici u Livnu.
Usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju za razdoblje od 3 mjeseca u iznosu od 25.000 KM. Također, usvojena je i Odluka o izradi Programa poticaja i razvoja domaće proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za razdoblje 2011.-2013. godina.
Razmatranje točaka pod rednim brojem 3.,10. i 20. odgođeno je za sljedeću sjednicu Vlade.