Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o usvajanju Elaborata o popisu stalnih sredstava i sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza korisnika Proračuna Hercegbosanske županije na dan 31. 12. 2009. godine. Također, usvojene su i sljedeće Odluke: Odluka o otpisu i isknjižavanju stalnih sredstava, Odluka o isknjižavanju dotrajalog sitnog inventara, Odluka o uknjiživanju sitnog inventara i Odluka o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza.
Usvojena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava za javnu nabavu roba, kojom se za potrebe Uprave za šumarstvo Hercegbosanske županije odobravaju financijska sredstava u iznosu od 30.000 KM za nabavu opreme za čuvare šuma. Provedba postupka javne nabave provest će se sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Livno. Ovom Odlukom daje se suglasnost za imenovanje Dinka Periše, diplomiranog katehete iz Livna, za ravnatelja Gimnazije Livno na mandatni period od četiri godine. Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom HBŽ za 2010. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Programom za šport odobreno je 184.000 KM, a za kulturu 220.000 KM.

Razmatrana je radna verzija Odluke o prijenosu društvenog kapitala Vlade Hercegbosanske županije u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno na Vladu FBiH i usvojen Zaključak da se primjedbe članova Vlade na radnu verziju Odluke uvaže i uvrste u novu Odluku koju će Vlada razmatrati na sljedećoj sjednici i proslijediti Vladi FBiH.
Usvojena je Odluka o usvajanju programa raspodjele sredstava tekućih transfera udrugama građana za sufinanciranje projekta ekoloških udruga dostavljenih po Javnom pozivu za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije, raspisanog od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša. Odlukom je izdvojeno 25.000 KM za osamnaest ekoloških udruga sa područja Hercegbosanske županije koje su aplicirale po javnom pozivu.

Razmatran je i usvojen Program utroška sredstava s tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2010. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih. Odluka obuhvaća Beneficije za socijalnu zaštitu, planirane u Proračunu Vlade za 2010. godinu u iznosu od 1.276,838 KM i realizirat će se u mjesečnim transferima korisnicima socijalne zaštite u iznosu od 100,00 KM, s tim da u ovu grupu spadaju i jednokratne pomoći koje se isplaćuju na temelju zahtjeva centara za socijalni rad. Predviđeni su i Izdaci za raseljene osobe u Proračunu Vlade Hercegbosanske županije za 2010. godinu u iznosu od 100.000 KM.

Razmatran je Pravilnik o vrsti i uvjetima za izdržavanje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi. Ovim Pravilnikom utvrđuju se vrste i uvjeti za izvršavanje kaznene sankcije rada za opće dobro na slobodi, koja predstavlja posebnu kazneno-pravnu mjeru, odnosno mjeru iz kategorije alternativnih kaznenih sankcija, koje u zakonom predviđenom postupku odredi sud, da se izrečena kazna zatvora najviše šest mjeseci, uz pristanak optuženog zamjeni radom za opće dobro na slobodi, odnosno kada je novčana kazna od strane suda zamijenjena kaznom zatvora.

Vlada je dala suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva kojim se mijenja unutarnji ustroj i nadležnost. Ovim izmjena Razvojna agencija formira se unutar Ministarstva kao ustrojbena jedinica što je bio i za povod za izmjene i dopune Pravilnika.
Usvojena je i Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za izbor dva člana Upravnog vijeća Sveučilišne bolnice Mostar.