Ministar: Milan Bašić

e-mail: milan.basic@vladahbz.com

Tajnica: Ivanka Ćubela
Tel: (+387) 034/200-240 / (+387) 034/200-240
e-mail: mpu@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
80101 Livno

Pomoćnik ministra za pravosuđe:
Tel: (+387) 034/200-240

Pomoćnik ministra za upravu: Nusreta Sitnić
Tel: (+387) 034/200-240

Županijski upravni inspektori: Tonka Konta i Lovre Miloloža
Tel: (+387) 034/200-240

 

Nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije

  • Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na ustrojstvo županijskih pravosudnih institucija, uvjete za rad sudova, tužiteljstva, izvršenje prekršajnih i kaznenih sankcija iz nadležnosti  županije, obavljanje određenih poslova vezanih za rad notarstva i pravobraniteljstva i drugih poslova u skladu sa zakonom;
  • Obavljanje poslova upravnog rješavanja u prvostupanjskom upravnom postupku i drugostupanjskom upravnim stvarima iz članka 19. Stavka 5. Zakona o upravnom postupku ( u situacijama kad nije propisana stvarna nadležnost određenog tijela), upravnih i drugih stručnih poslova iz sustava državne uprave koji se odnose na provedbu utvrđene politike i izvršavanju zakona i drugih poslova iz oblasti uprave, normativno pravnih poslova pripreme i izrade zakona i drugih propisa, pripremanje izmjene i dopune istih, davanje stručnih mišljenja, suglasnosti kao i druge stručno operativne i studijsko analitičke i informacijsko dokumentacijske poslove u skladu s pozitivnim propisima;
  • Organiziranje i provođenje polaganja stručnog upravnog ispita za srednju i višu školsku spremu
  • Upravni nadzor nad obavljanjem pravosudne uprave županijskih pravosudnih institucija i županijskih tijela uprave, sustav državne uprave, organiziranje i način rada tijela uprave u županiji, uprave i upravnog postupka u navedenim tijelima županije, uredsko poslovanje, prava i dužnosti tijela uprave županije u korištenju i raspolaganju sredstava u vlasništvu županije, udruživanje građana u udruženja i fondacije iz nadležnosti županije, vođenje službenih evidencija te obavljanje drugih poslova sukladno zakonu i pozitivnim propisima