Nakon što je Zavodu za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije rješenjem Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) broj UP1-05-44-1-121-23/20 od 4.5.2021. godine odobrena akreditacija za područje rada LI 2. (fizikalno kemijska-ispitivanja) – podpodručje LI 2.1. (hrana) kao i područje rada LI 3. (mikrobiološka ispitivanja) – podpodručje LI 3.8. (mikrobiologija lanca hrane), dana 11.8.2021. godine podnesen je i zahtjev za proširenje akreditacije na područje rada: LI 3 – mikrobiološke analize – podpodručje rada: LI 3.3 – voda. Po završetku postupka ocjenjivanja dana 15. i 16.9.2021. godine i uklanjanja utvrđenih neusuglašenosti, Zavodu je rješenjem spomenutog instituta broj UP1-05-44-3-95-11/21 od 12.10.2021. godine odobrena akreditacija, odnosno priznata i potvrđena osposobljenost i za obavljanje mikrobioloških  ispitivanja i vode.

Dobivenim proširenjem akreditacije kompletirane su usluge Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje, tako da ovaj laboratorij sa ukupno 14 metoda, akreditiranih prema normama Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS), može provoditi sva ispitivanja hrane propisna važećom EU i nacionalnom legislativom (Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima u hrani za životinje i Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće).

Obzirom da se sukladno općoj normi za ispitne laboratorije, BAS EN ISO/IEC 17025:2018, politika kvalitete rada laboratorija prije svega temelji na održavanju i stalnom unapređivanju statusa akreditacije i Zavod za hranu i veterinarstvo je u kontinuiranom procesu održavanja, a  prema potrebama tržišta i proširivanja akreditiranog područja rada ispitnih laboratorija, sve u cilju poboljšanja poslovanja i kvalitete svojih usluga te proširenja ponude istih svojim sadašnjim i budućim korisnicima.

Naime, sve je veći broj subjekata u poslovanju s hranom koji se bave proizvodnjom i prometom hrane i hrane za životinje, kao i ugostiteljskih objekata i obrazovno-odgojnih ustanova, koji putem ugovorene suradnje i osobnih zahtjeva ili zahtjeva inspekcijskih tijela, koriste usluge Zavoda koje se odnose na provođenje mikrobioloških analiza i kontrole prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja prisutnosti patogenih mikroorganizama koji mogu uzrokovati trovanja hranom, mikroorganizama koji mogu uzrokovati kvarenje hrane, kao i mikroorganizama indikatora higijenskih uvjeta u proizvodnji i ponudi hrane, te mikroorganizama indikatora zdravstvene ispravnosti vode za piće.