Ministarstvo gospodarstva HBŽ je u tijeku 2023.godine apliciralo s novim projektom na prvi poziv raspisan u okviru programa INTEREG DANUBE, programskog prioriteta-Više socijalna Dunavska regija. Specifičan cilj programa je dostupnije, učinkovitije i uključenije tržište rada.

Vrijednost WIN projekta sa 10 partnera iz EU regije je 1.934.900,00 EUR, dok je vrijednost projekta Ministarstva gospodarstva 113.300 eura i trajati će 30 mjeseci. Projekt je startao sa 01.01.2024. trajati će do 30.06. 2026. godine.

Cilj WIN projekta je poboljšati položaj ženske radne snage u perifernim industrijskim regijama. Na ovaj način će se istražiti nove mogućnosti zapošljavanja žena i ukloniti će se kulturne i institucionalne prepreke koje sprečavaju žene da ostvare svoj profesionalni potencijal. Projekt WIN predlaže transnacionalni pristup u tri koraka.

Prvo, projekt ima za cilj produbiti razumijevanje izazova žena na tržištima rada usredotočujući se na njihovim potrebama i institucionalnim preprekama putem transnacionalnog pregleda/analize, umrežavanja i razmjene znanja.

Drugo, cilj projekta je provedba 7 pilot akcija u različitim perifernim industrijskim područjima, razvojem, testiranjem i odražavanjem sveobuhvatnog koncepta društvene inovacije.

Treće, projekt ima za cilj povećati javne i privatne institucionalne kapacitete usredotočujući se na inovativne kampanje da podignu  svijesti u kreiranju politika po mjeri za lokalnu, državnu razinu.

Projekt WIN doprinijeti će socijalno pravednije, pristupačnije i uključivo tržište rada u dunavskoj regiji.

Nositelj projekta je Centar za znanost i istraživanje Slovenske akademije znanosti i umjetnosti sa sjedištem u Ljubljani (Domov | ZRC SAZU (zrc-sazu.si)), a opći je cilj poboljšano zapošljavanja žena u sedam regija sudionika projekta.

Ovaj projekt podržan je od strane Interreg Danube Region Programme – Inter-regionalnog programa za Dunavsku regiju – koji sufinancira Europska Unija. Više o ovom i drugim projektima unutar ovog programa možete saznati na  Danube Transnational Programme Homepage (interreg-danube.eu).

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije će u realizaciji ovog projekta blisko surađivati sa Županijskim zavodom za upošljavanje u Livnu, koji je također partner na ovom projektu.

Partneri na projektu: Glavni partner 1: Centar za znanost i istraživanje Slovenske akademije znanosti i umjetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Projekt partner 2: Udruga za kulturu i obrazovanje PiNA, Gortanov trg 15, 6000 Koper, Slovenija

Projekt partner 3: Sveučilište u Grazu, Universitätsplatz 3, 8018 Graz, Austrija

Projekt partner 4: Udruga Štajerska cesta željeza, Freiheitsplatz 1, 8790, Eisenerz, Austrija

Projekt partner 5: LAG Sokolovsko, Nám. Míru 230, 35601 Březová, Češka Republika

Projekt partner 6: Neprofitna agencija za inovacije središnje prekodunavske regije, Seregélyesi út 113, 8000 Székesfehérvár, Mađarska

Projekt partner 7: Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanskog kantona, Stjepana II Kotromanića 16, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina

Projekt partner 8: Županijski zavod za upošljavanje Hercegbosanskog kantona, Kralja Tvrtka 5, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina

Projekt partner 9: Udruženje poslovnih žena Srbije, Volgina 15, 11060 Beograd, Srbija

Projekt partner 10: Nacionalna škola za menadžment, Triaditsa 5A, 1000 Sofija, Bugarska

OPIS

Podunavlje se smatra područjem s iznadprosječnom nejednakošću spolova na području zapošljavanja. Broj nezaposlenih žena veći je od broja nezaposlenih muškaraca, osobito u visoko industrijaliziranim perifernim regijama. Gospodarske aktivnosti u takvim regijama tradicionalno su usmjerene na rudarstvo, proizvodnju i inženjerstvo, u kojima često dominiraju muškarci. Ove tradicionalne norme još uvijek oblikuju uska tržišta rada koja mogu ojačati rodne stereotipe (npr. muškarci zauzimaju visokokvalificirane poslove dok žene rade niskokvalificirane poslove). Nedavna kriza izazvana covidom-19 istaknula je, pa čak i pogoršala problem rodne nejednakosti na tržištima rada zbog naglog porasta neplaćenog rada žena na poslovima njegovanja. Čini se da je očiti problem rodne nejednakosti i posljedična ranjivost žena u pronalaženju odgovarajućih i dobro plaćenih poslova uporan i nerješiv problem s kojim se nijedna zemlja u dunavskoj regiji još nije učinkovito pozabavila.

Cilj projekta WIN je poboljšati položaj radnica u perifernim industrijskim regijama te doprinijeti pristupačnijem, inkluzivnijem i učinkovitijem tržištu rada za žene. Na ovaj način, projekt ima za cilj potaknuti nove mogućnosti zapošljavanja za sve žene i ukloniti kulturne i institucionalne barijere koje sprečavaju žene da iskoriste svoj profesionalni potencijal. Očekivani učinak je postizanje pozitivnih promjena u smislu: 1) boljeg razumijevanja ženskih potreba i nedostataka u znanju s jedne strane, te kulturoloških i institucionalnih prepreka s druge strane, koje zajedno doprinose rodnoj neravnopravnosti, 2) osnaživanja žena potrebnim alatima i prilikama za povećanje njihovog profesionalnog potencijala, 3) poboljšanje društveno-ekonomskog razvoja perifernih industrijskih regija u Podunavlju i 4) učinkovitije donošenje politika na različitim razinama, koje mogu usvojiti inkluzivnije mjere i prakse i eliminirati institucionalne prepreke.

Projekt WIN predlaže transnacionalni pristup u tri koraka. Prvo, cilj projekta je produbiti razumijevanje izazova žena na tržištima rada, fokusirajući se na njihove potrebe i institucionalne prepreke, kroz transnacionalni pregled/analizu, umrežavanje i razmjenu znanja. Projekt potom ima za cilj provesti 7 pilot akcija u različitim perifernim industrijskim regijama koristeći krovni koncept društvene inovacije, koji omogućuje regionalno prilagođena rješenja. U konačnici, projekt ima za cilj povećati javne i privatne institucionalne kapacitete s naglaskom na inovativne kampanje podizanja svijesti i kreiranje politika po mjeri na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i na razini Strategije EU za dunavsku regiju (EUSDR). U skladu s tim pristupom, projekt WIN doprinijet će socijalno pravednijim, pristupačnijim i inkluzivnijim tržištima rada u perifernim industrijskim regijama. Potreban je transnacionalni pristup za rješavanje zajedničkih izazova marginalizacije perifernih mjesta, socijalne isključenosti žena i emigracije ženske radne snage, s kojima se još nije na odgovarajući način pozabavila nijedna nacionalna ili regionalna vlada u dunavskoj regiji.

Glavni ishodi projekta WIN uključuju nekoliko zajednički razvijenih rješenja, pilot mjera, lokalnih/regionalnih akcijskih planova i preporuka za politike, podržanih snažnom strukturom WIN mreže, te zajedničku WIN kampanju podizanja svijesti za promicanje rodne ravnopravnosti i vještina žena na tržištima rada perifernih industrijskih regija. Zajednički razvijena rješenja odnose se na metodološki alat za razvoj društvenih inovacija za promicanje zapošljavanja žena u perifernim industrijskim regijama, koji lokalne WIN inovacijske skupine testiraju u sedam pilot područja u Austriji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Češkoj Republici, Mađarskoj, Sloveniji i Srbiji. Iskustva iz pilot područja bit će sažeta u priručniku o WIN društvenim inovacijama. Održivost rezultata u pilot regijama bit će osigurana kroz sedam akcijskih planova, dok će ključne preporuke politike također biti prilagođene za nacionalnu i EUSDR razinu. Rezultati će prvenstveno biti zanimljivi zaposlenim ženama i ženama sa potencijalom za zapošljavanje, ženskim udrugama i udrugama koje rade sa ženama, poslodavcima, organizacijama za potporu poduzetništva, javnim ustanovama na različitim prostornim razinama, akademskoj zajednici i civilnom društvu.

Projekt WIN usmjeren je na žene kao ranjivu skupinu u riziku od isključenja s tržišta rada, posebice u malim i srednjim industrijskim gradovima i regijama na lošem glasu kao „mjesta bez vrijednosti“ ili „zanemarena mjesta“ koje karakterizira ekonomska propadanje i iseljavanje. Nacionalne vlade često se osjećaju nemoćnima i oslanjaju se na “prostorno slijepe” mjere europskih kohezijskih fondova. Projekt WIN koristi okvire i mehanizme makroregionalne politike za premošćivanje ovog jaza rješavanjem lokalno specifičnih izazova perifernih industrijskih regija.

FAZE PROJEKTA

Specifični cilj 1: Potrebe žena i institucionalne prepreke na tržištima rada u perifernim industrijskim regijama

SC1 ima za cilj produbiti razumijevanje izazova na tržišta rada žena u perifernim industrijskim regijama, fokusirajući se na potrebe žena i institucionalne prepreke kroz transnacionalnu situacijsku analizu, umrežavanje i razmjenu znanja. Cilj transnacionalne analize stanja je formiranje teorijskog razumijevanja položaja žena na tržištu rada perifernih industrijskih regija te provedba empirijskog komparativnog istraživanja u 7 pilot područja Dunavske regije. Akademsko znanje služi kao izravan doprinos osmišljavanju primijenjenog metodološkog alata za razvoj društvenih inovacija za promicanje zapošljavanja žena u rubnim industrijskim regijama. Stvaranje teorijskog i praktičnog znanja podupiru različiti oblici transnacionalnog umrežavanja i razmjene znanja (npr. radionice, studijski posjeti, međusobni pregledi politika, katalog dobrih praksi) unutar WIN mreže i izvan nje.

Specifični cilj 2: Provedba društvenih inovacija za poboljšanje zapošljavanja žena u perifernim industrijskim regijama

SC2 je implementacija 7 pilot akcija u različitim perifernim industrijskim regijama dunavske regije na temelju cjelokupnog koncepta društvenih inovacija. Svaka pilot regija će uspostaviti lokalnu WIN inovacijsku grupu, koja će predstavljati ciljne skupine projekta (žene, poslodavce, organizacije za podršku poslovanju, javne institucije…) i sukreirati odabrane društvene inovacije. Veliki naglasak bit će stavljen i na evaluaciju procesa društvenih inovacija. Svi nalazi i lekcije naučene iz pilot procesa, koji uključuje faze razvoja, testiranja i evaluacije društvenih inovacija, bit će sažeti u WIN Priručniku o društvenim inovacijama.

Specifični cilj 3: Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zapošljavanja žena u perifernim industrijskim regijama

SC3 ima za cilj povećati javne i privatne institucionalne kapacitete za učinkovitije i ravnopravno zapošljavanje žena u marginalnim industrijskim regijama, fokusirajući se na inovativne aktivnosti podizanja svijesti i učinkovito kreiranje politika. Aktivnosti podizanja svijesti imaju za cilj promicanje profesionalnih kompetencija, vještina i kreativnog potencijala žena kako bi se povećala njihova svijest o mogućnostima karijere. Srž aktivnosti osvješćivanja javnosti bit će inovativna kampanja podizanja svijesti o WIN-u, nadopunjena WIN promotivnim videom i transnacionalnom konferencijom. Zajednički razvijena kampanja imat će sedam nacionalnih implementacija. Oblikovanje politike ima za cilj ukloniti kulturne i institucionalne prepreke koje su dovele do nejednakosti spolova. Na ovaj način projekt će formulirati sedam regionalnih akcijskih planova i političkih preporuka EUSDR-a za poboljšanje položaja žena na tržištu rada.

Kontakt osoba ispred Ministarstva gospodarstva:

Projekt menadžer Jovanka Sabljić

 

 

Objave iz kategorije WIN projekt

Predstavnici Vlade Hercegbosanske županije u Ljubljani na Kick off konferenciji projekta WIN

Održan prvi sastanak WIN Inovacijske grupe – Vlada Hercegbosanske županije (vladahbz.com)