Vlada Hercegbosanske županije je danas na svojoj 22. sjednici donijela Odluku o izdvajanju dodatnih sredstava iz Proračuna za zatvaranje svih obveza za MIO, zaključno s rujnom 2017.godine, za djelatnike JP RU Tušnica d.o.o.  Sredstva koja nedostaju kako bi se zaključilo razdoblje od 2011. do 2017.godine, uz neraspoređena sredstva za sve uposlenike u iznosu 36.494,09 KM, prvenstveno će riješiti agoniju zaposlenika ovog poduzeća po pitanju ostvarivanja prava na mirovinu te uvezivanja radnog staža.  Po obračunatim MIP obrascima ukupni dug od 1.186.661,66 KM obračunat će se i rasporediti po pojedinačnim MIP obrascima za sve djelatnike za proteklo razdoblje. Ovim i svim prošlim koracima, kako je naglašeno na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije, još jedanput se nastoje iznaći najprihvatljivija rješenja za dugogodišnju problematiku ovog javnog poduzeća.

Vlada je nakon razmatranja donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije i periodičnih obrazaca za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1.siječnja do 30.  rujna 2017. godine iznose 51.391.488,00 KM, a izvršeni su sa 67,39 % u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 2,37% ili u apsolutnom iznosu 1.189.391,00 KM u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prošle godine. Ostvareni rashodi i izdatci su manji za 4,57% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prošle godine.
Donesena je i Odluka kojom se ovlašćuje Petar Galić, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da sa samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja – Županijskim odborom Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Na sjednici donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije) koja će se primjenjivati od 1. veljače 2018. godine

Poslije razmatranja Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti na Statut Županijske bolnice dr. fra „Mihovil Sučić“ Livno koja će biti upućena u daljnju skupštinsku proceduru.

Tijekom današnje sjednice  Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

Na temelju donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 7.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstva rada, zdravstva , socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financiranja pomoći Centru za socijalni rad Kupres za deblokadu računa.

Razmatrana je i primljena na znanje Informacija o aktivnostima vezano za izradu Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godine i donesen je Zaključak u kojem se, uz ostalo, zadužuje Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije da dostavi Vladi na imenovanje prijedlog liste članova Povjerenstva (stručnog tima) koje će pružiti pomoć izvršitelju poslova u izradi dokumenta „Plan upravljanja otpadom Hercegbosanske županije“ za razdoblje 2018. – 2023. godine i da od jedinica lokalne samouprave, ostalih nadležnih organa uprave (uprava, službi, direkcija, ureda i agencija), javnih poduzeća i ustanova, predstavnika gospodarstva i civilnog društva pribavi potrebite podatke za izradu Plana upravljanja otpadom Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2023. godine.

U drugom dijelu sjednice doneseni su zaključci o davanju pozitivnih mišljenja na Prijedlog Memoranduma o razumijevanju i suradnji u području klimatskih promjena, ranjivosti, procjena rizika, prilagođavanja i ublažavanja između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za životnu sredinu, zemljište i more Republike Italije, te na Nacrt pravilnika o pogonima i postrojenjima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kao i na Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu emisije zagađujućih materija u zrak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju dr. stom Ante Bakovića iz Tomislavgrada za ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije na mandat od 4 godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na imenovanje dr. Ivana Cikojevića za ravnatelja Županijske bolnice dr. fra „Mihovil Sučić“ Livno na mandat od 4 godine.