Predstavnici Direkcije za robne rezerve HBŽ-e , direktor Senad  Džanković sa suradnicima su  u srijedu, 01.12.2021. godine prisustvovali radno-konzultativnim sastancima u Sarajevu. Sastanci su održani s predstavnicima Federalne Direkcije robnih rezervi, direktorom Tončom Bavrka, te s direktoricom Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo, Jelenom Pekić i suradnicima, Emirom Jasenković i Erminom Kurtović .

Naime, robne rezerve su tema o kojoj se u zakonskim aktima i propisima malo govori, a koja postanu najaktualnija tema i budu u fokusu interesa svih oblika medija kad nastanu problemi sa nabavkom robe, kada dođe do variranja cijena osnovnih prehrambenih roba na tržištu, migrantska kriza, kao i prisutna epidemiološka situacija izazvana COVID-om 19 itd.

Na spomenutom sastanku teme razgovora su bile:

  • Važeći Zakoni o robnim rezervama u FBiH i njihova neusklađenost sa ostalim zakonskim propisima: Zakon o javnim nabavkama, Zakon o zaštiti tajnih podataka i Zakon o konkurenciji.
  • Aktualna problematika robnih rezervi u županijama/kantonima i FBiH, kao i planske aktivnosti za naredni period. Dakle, svi spomenuti učesnici ovog sastanka su jednoglasno podržali sljedeće inicijative predstavnika Direkcije za robne rezerve HBŽ-e, a to su:
  • Da se i dalje nastavi praksa održavanja ovog oblika sastanaka ( kao što je i sada u kontinuitetu ) s obavezom pozivanja predstavnika ostalih županija/kantona, te stalna komunikacija i koordinacija sa Federalnom Direkcijom robnih rezervi.
  • Provesti temeljitu pripremu na prijedlog izrade Zakona robnih rezervi na nivou Federacije, jer postojeći ima dosta toga nedorečenog.
  • Upoznati se sa prijedlogom spomenutog Zakona putem javnih rasprava sa terena, te na isti dati kritički osvrt, s novim prijedlozima i sl.

Ovakvi sastanci pružaju priliku da se iznesu svi problemi koji su od županije do županije koliko slični, toliko i različiti, ali zasigurno mogu doprinijeti da se kroz prenesena iskustva svih lakše dođe do rješenja koja će svima olakšati rad.