Porodiljna naknada

0
0

 

Poštovani,

da li ima pravo trudnica na porodiljnu naknadu koja je radila zadnjih mjesec dana trudnoće i dobila otkaz?

  • Pitanje postavio/la Mijo pervan prije 1 godina
0
0

S obzirom da u navedenom upitu nije jasno radi li se o ugovoru o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme,Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije nije u mogućnosti dati precizan  odgovor, stoga ćemo ukazati na neke  odredbe vezane za ostvarivanje prava na porodiljnu naknadu:

Točkom II . Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta („Narodne novine HBŽ broj: 1/13, 6/15“) je regulirano:

„Pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka u radnom odnosu sprebivalištem na području Hercegbosanske županijeza vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta a koja je neposredno prije početka korištenja porodiljnog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jedan (1) mjesec.Pravo na naknadu umjesto plaće može ostvariti otac, odnosno usvojitelj djeteta u slučaju smrti majke, ako majka napusti dijete ili ako je majka iz opravdanih razloga spriječena koristiti to pravo.

Člankom 3.  stavak 1. Odluke  o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama („Narodne novine HBŽ“ broj: 6/15) je propisano:

  • Pravo na novčanu naknadu i jednokratnu naknadu ostvaruje neuposlena majka sprebivalištem na području Hercegbosanske županije ako ispunjava sljedeće uvjete:
  1. da ima državljanstvo BiH,
  2. da ima neprekidno prebivalište na području Hercegbosanske županije u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za priznanje prava,
  3. da je neuposlena osoba ili je u radnom odnosu manje od mjesec dana prije početka korištenja porodiljnog dopusta,

Člankom 60. Zakona o radu F BiH („Službene novine F BIH“ broj: 62/16 i 89/18)je  propisano:

  1. Poslodavac ne može odbiti uposliti ženu zbog njezine trudnoće niti za vrijeme trudnoće, korištenja porodiljnog dopusta te za vrijeme korištenja prava iz čl. 63.64.i 65. ovog Zakona otkazati ugovor o radu ženi, odnosno radniku koji se koristi nekim od spomenutih prava.
  2. Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme ne smatra se otkazom ugovora o radu u smislu stavka 1. ovog članka.
  3. Poslodavac ne smije tražiti bilo kakve podatke o trudnoći,osim ako radnica zahtjeva određeno pravo predviđeno zakonom ili drugim propisom radi zaštite trudnica.

Imajući u vidu navedene odredbe, evidentno je da poslodavac ne smije otkazati ugovor o radu na neodređeno vrijeme za vrijeme trajanja trudnoće ili korištenja porodiljnog dopusta pa bi u takvom slučaju kršenja prava radnika bila mjerodavna nadležna inspekcija rada. Ukoliko se pak radi o ugovoru o radu koji je sklopljen na određeno vrijeme istekom tog roka sva prava iz radnog odnosa a time i prava na temelju trudnoće, porođaja i njege djeteta prestaju.

Odgovor je iz Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.