Pitanje

0
0

Ove godine supruga i ja ćemo živjeti u selu Glavice u Glamočkoj općini i već sam supruzi napravio objekta i ogradio jedan dio livade za držanje ukrasnih sorti koka nosilja, astrolope i hrvatice. Imate će 300 komada. Kupio sam jaja i inkubator tako da će se za desetak dana izleći pilići. Želi proizvoditi organska jaja i meso isključivo bez koncentrata. Što treba sada ona da uraditi da prijavi tj. da registrira gazdinstvo i farmu? Molio bi Vas za savjet zbog legalizacije prodaje jaja, a i pilića. Ima li poticaja za to i ima li stručnih edukacija? Znaci zanima me sve sto je vezano za proizvodnju jaja i držanje koka na otvorenom. Želio bi pomoć i savjet.

  • Pitanje postavio/la Aleksandar Davidovic prije 3 godine
0
0

Uvjete kojima  moraju udovoljavati farme i uvjeti za zaštitu životinja na farmama propisane su odredbama Pravilnika  o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama („Službeni glasnik BiH“ broj  46/10). Navedenim pravilnikom je propisano da farme peradi veće od 10 uvjetni grla (uvjetno grlo je životinja ili skupina istovrsnih životinja težine 500 kg, računajući najveću težinu proizvodne kategorije)  moraju ispunjavati opće i posebne uvjete ovisno o vrsti životinja i načinu uzgoja. Kako je navedeni kapacitet  300 koka nesilica istim Pravilnikom je propisano da farme sa manje od 350 koka nesilica, moraju ispunjavati  opće uvjete koji propisuju zaštitu životinja na farmama (članak 19-30). Navedenim Pravilnikom je propisano da sve farme bez obzira na broj uvjetnih grla, osim farme peradi s manje od jednog uvjetnog grla. moraju biti upisane u upisnik farmi. Zahtjev za upis u upisnik  farmi podnosi se  mjerodavnoj veterinarskoj organizaciji kako bi se za  farmu odredio  identifikacijski broj farme, koji se sastoji od koda zemlje (BA) i ne više od 12 znamenki, a koji za uzgoje koka nesilica mora sadržavati i kod koji određuje vrstu uzgoja ( broj 1 za slobodni uzgoj, broj 2 za štalski uzgoj, broj 3 za baterijski uzgoj i broj 0 za ekološki uzgoj).

Kako bi se detaljno mogli očitovati na niz postavljenih pitanja a koja se odnose na način plasmana proizvoda (jaja, meso) nedostaje nam više informacija. Ako se nositelj djelatnosti bazira na način plasmana svojih proizvoda krajnjem potrošaču isključivo na mjestu proizvodnje (farmi), uvjeti koje moraju ispunjavati objekti koji isporučuju krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje manje količine hrane, propisani su Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla („Službene novine F BiH“ broj 22/13). Navedenim Pravilnikom propisane su vrste djelatnosti, dopuštene maksimalne količine i uvjeti koje moraju ispunjavati objekti koji isporučuju manje količine hrane krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje.  Ako se radi o navedenom načinu plasmana proizvoda objekt se registrira kod nadležnog županijskog ministarstva podnošenjem zahtjeva čiji je obrazac propisan. Na osnovu zahtjeva, nadležno ministarstvo upisuje objekt u Registar odobrenih i registriranih objekata u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 70/12) i izdaje  Potvrdu o upisu u registar nositelju djelatnosti.

U slučaju da nositelj djelatnosti namjerava plasirati proizvode životinjskog porijekla namijenjene ishrani ljudi putem javne potrošnje objekt podliježe zahtjevnijoj proceduri   odobravanja objekata. Kako se ne raspolaže detaljnijim podacima o načinu plasmana proizvoda životinjskog porijekla a što je nužno za kvalitetno educiranje i upoznavanje sa propisanim procedurama za sve nejasnoće i informacije stojimo na raspolaganju.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, ne potiče ovu vrstu proizvodnje koju navodite u Vašem pitanju, a što se tiče poticaja iz Proračuna F BiH, želimo Vas informirati da Odluka o novčanim poticajima iz federalnog Proračuna za 2018.godinu još nije usvojena, a ista precizira proizvodnje koje će se poticati kao i iznos poticaja po jedinici mjere.

Za sve dodatne informacije, po ovom pitanju, možete se obratiti u prostorije Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Stjepana II Kotromanića u Livnu ili na telefon 034/200-236.

Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.