Otvaranje sirane-dozvole

0
0

Poštovani,
Molim Vas za informaciju o uvjetima otvaranja sirane na području Hercegbosanske županije. Koje uvjete objekt treba ispunjavati i koje dozvole mi trebaju da proizvod plasiram na tržište? Također Vas molim da me uputite na propise koji reguliraju ovu oblast.

Marko M.

 • Pitanje postavio/la Marko Marković prije 4 godine
0
0

Veterinarsko-zdravstveni uvjeti  za objekte  koji  proizvode hranu životinjskog podrijetla  propisani su odredbama:

 • Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH”, broj: 4/13);
 • Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, broj: 103/12);
 • Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“, broj: 05/13);
 • Pravilnika o organizaciji službenih kontrola proizvoda životinjskog porijekla namijenjenih ishrani ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/12),
 • Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu životinjskog podrijetla  („Službene novine F BiH“ , broj:  22/13).

Postupak  odobravanja objekta započinje podnošenjem zahtjeva, koji nositelj djelatnosti podnosi  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  za izvozne objekte, a za ostale objekte nadležnom županijskom ministarstvu na Obrascu broj 2.

Prije donošenja rješenja o odobrenju obvezno se provodi pregled objekta od strane stručnog povjerenstva koje imenuje federalni ministar za izvozne objekte, a za ostale objekte ministar nadležnog županijskog ministarstva  Rješenje o odobrenju ili uvjetnom odobrenju objekta donosi nadležni ministar na temelju nalaza stručnog povjerenstva i objekt se upisuje u Registar odobrenih objekata u skladu s Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u Federaciji BiH.

Pregled objekta u postupku odobravanja uključuje:

 1. a) utvrđivanje ispunjavanja uvjeta u pogledu infrastrukture i opreme u objektu;
 2. b) utvrđivanje prikladnosti sustava samokontrola u odnosu na tehnološke postupke koji će se provoditi u objektu.

Uz zahtjev  potrebno je priložiti:

 • tlocrt objekta sa prikazom prostorija i dispozicijom opreme i tehnološkim putovima proizvodnje;

za utvrđivanje prikladnosti sustava samokontrola nositelj djelatnosti je dužan priložiti dokumentaciju koja sadrži najmanje:

 • program čišćenja i dezinfekcije objekta i provođenja osobne higijene djelatnika;
 • program zaštite od štetnika;
 • program nadzora vode u objektu;
 • dokaze o zdravlju djelatnika u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvene uvjete za osobe koje rade u proizvodnji i prometu hrane i dolaze u dodir s hranom;
 • program obuke djelatnika;
 • program utvrđivanja usuglašenosti s mikrobiološkim i drugim propisanim kriterijima;
 • program postupaka unutarnjih kontrola po sustavu ili načelima utvrđivanja kritičnih točaka u procesu proizvodnje (HACCP) u skladu sa članom 6. Pravilnika o higijeni hrane;
 • program utvrđivanja sljedivosti sirovina i prehrambenih proizvoda;
 • program rukovanja nusproizvodima životinjskog porijekla (NŽP).

Navedeni programi moraju sadržavati opise i postupke, učestalost izvođenja i korektivne mjere u slučaju utvrđivanja bilo kakvih neusuglašenosti u procesu proizvodnje. Dokumentacija se može priložiti i u elektronskoj formi.

Odgovor je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 

 

 

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.