Vlada je danas, na prijedlog direktora županijske Uprave civilne zaštite Frane Laštre, a zbog isteka mandata, imenovala novi županijski Stožera civilne zaštite. dr. Nediljko Rimac imenovan je za zapovjednik stožera, Frano Laštro za načelnik stožera a za članove stožera imenovani su Mario Lovrić, Hikmet Hodžić, dr. Darko Horvat, Petar Gelo, Stjepan Vidović, Diana Čačija i Goran Čondrić.

Razmatrano je financijsko izvješće Županijskog zavoda za upošljavanje za 2011. godinu te je isti upućen u skupštinsku proceduru na usvajanje.  
Zbog određenih upita i zahtjeva od strane ministra financija Branka Ivkovića te ministra rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih dr. Darka Horvata, razmatranje financijskog Izvješća Županijskog zavoda za zdravstveno osiguranje nastavit će se na slijedećoj sjednici Vlade.

Na prijedlog ministra unutrašnjih poslova Marija Lovrića, imenovan je novi Policijski odbor a za članove su izabrani Branko Dragaš, Damir Marijan te Ružica Mioč.

Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o vlastitim prihodima u Gimnaziji Livno te suglasnost na Odluku o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje komunalne naknade za 2012. godinu u općini Glamoč. Vrijednost boda za izračunavanje komunalne naknade u općini Glamoč iznosi 0,025 KM.

Isto tako, Vlada je dala suglasnost na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.
Vlada je danas donijela Odluka o poništenju prijedloga Preporuke o rang listi kandidata za izbor člana Upravnog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar ispred Hercegbosanske županije.

Danas je po preporuci Povjerenstva za provedbu postupka izbora člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje iz Hercegbosanske županije za člana vijeća Vlada je imenovala Ivana Cikojevića.
Zbog isteka mandata članovima Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova na prostoru Hercegbosanske županije, danas je Vlada donijela Rješenje o imenovanju privremenih Upravnih vijeća na period od 60 dana. Slijedom toga, donesena je i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnih vijeća svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za upošljavanje te izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje.

Razmatranje točaka  4 i 10 iz dnevnog reda odgođene su za slijedeću sjednicu Vlade.