Danas je prvi puta pod presjedanjem novog predsjednika Branka Ivkovića održana sjednica Vlade Hercegbosanske županije u novom sazivu.

Na prvoj sjednici Vlade razmatrano je Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za period od 1. siječnja do 30. rujna 2013. godine. Sukladno ovom Izvješću, te pokazateljima izvršenja proračuna za navedeni period prema kojima se prihodi nisu ostvarili kako su planirani, te činjenici da je razina prihoda bila znatno manja, Ministarstvo financija je pristupilo izradi Rebalansa Proračuna za 2013. godinu. Tako je danas ministar financija Stipan Šarac članovima Vlade predstavio nacrt Rebalansa proračuna za 2013. godinu, kojeg je Vlada usvojila, te ga kao takvog u formi prijedloga, zajedno sa Zakonom o izvršenju Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu, poslala u Skupštinu na daljnje razmatranje.

Vlada je danas donijela Zaključak kojim povlači Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji upućenom u skupštinsku proceduru 4. srpnja 2013. godini, te je prihvatila prijedlog izmjena u člancima 24., 33., 51.  i 117. i s tim izmjenama utvrdila navedeni prijedlog Zakona, te ga takvog uputila u Skupštinu na daljnje razmatranje.

Na prijedlog ministra pravosuđa i uprave Željka Rujevića danas je razmatran Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave. Prednacrt je usvojen, te je u formi nacrta upućen u skupštinsku proceduru.

Usvojena je Odluka o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2014. godine u iznosu od 14.700.000,00 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici potvrdila imenovanje triju ravnatelja i to dr. Ivana Cikojevića za novog ravnatelja Županijske bolnice „Dr.fra Mihovil Sušić“ Livno, Saše Grabovca za novog ravnatelja srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ u Livnu i Ante Bakovića za novog ravnatelja Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u iznosu od 30.000,00 KM. Navedeni iznos planiran je u Proračunu za 2013. godinu kao „Kapitalne potpore osnovnim školama“, a sredstava će se transferirati na 9 osnovnih škola sukladno programu koje je sačinilo Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Ministarstvu gospodarstva danas su usvojene dvije Odluke. Odluka o usvajanju Programa raspodjele grantovskih sredstava općinama Hercegbosanske županije u svrhu gospodarskog razvoja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u iznosu od 225.000,00 KM. Prema ovoj Odluci po 35.500,00 KM dobile su općine Livno i Tomislavgrad, dok su općine Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar dobile po 38.500,00 KM. Druga Odluka odnosi se na usvajanje Programa raspodjele sredstava udruženjima građana za sufinanciranje iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu. Ovom Odlukom iznos od 30.000,00 KM raspoređen je na 20 udruženja građana, sukladno predloženim projektima.

Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnim mjestima namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova kod kojih postoje posebni uvjeti rada, kao i Odluka kojom se daje suglasnost na Sporazum o isplati zaostalih troškova prijevoza na posao i s posla, isplati otpremnine za odlazak u mirovinu i isplati dnevnica za ekskurzije djelatnicima osnovnih škola na području Hercegbosanske županije.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti Upravi za ceste Hercegbosanske županije za zakup uredskih prostorija, te Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnome iznosu od 29.350,00 KM iz Tekuće pričuve Općinskom sudu u Livnu, u svrhu podmirivanja izdataka za troškove vještačenja.

Donesena je Odluka o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Hercegbosanske županije na dan 31.12.2013. godine. Imenovani su članovi ovog povjerenstva, kao i članovi Središnjeg popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i popis stalnih sredstava sitnog inventara kod Ministarstva pravosuđa i uprave, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Ministarstva unutarnjih poslova, kao i članovi Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2013. godine. Imenovano je i  Povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kod županijskih ministarstava i uprava na dan 31.12.2013. godine.