IMG_9439Na jučer održanoj sjednici Vlada je razmatrala Informaciju o izradi Pedagoških standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje Hercegbosanske županije. Razlog pokretanja procedure donošenja ovih standarda je u tome što isti nisu do sada doneseni, a postoji zakonska obveza za njihovo donošenje. Pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja utvrđuju se minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Hercegbosanske županije, dok se Standardima srednjoškolskog obrazovanja utvrđuju vrste programa u srednjim školama, elementi razvijenosti, veličina srednje škole prema vrsti škole, prostor, oprema i nastavna sredstva i pomagala, mjerila za broj učenika u razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini, mjerila za broj djelatnika u srednjoj školi, norma sati za nastavno osoblje, broj i struktura: rukovodnog osoblja, suradnika u nastavi, administrativnog i financijskog osoblja, pomoćnog i tehničkog osoblja, mjerila za broj razrednih odjela u srednjoj školi kao samostalnoj ustanovi i ocjenjivanje učenika. Nakon rasprave Vlada je jednoglasno donijela Zaključak kojim prihvaća Informaciju o izradi Pedagoških standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje Hercegbosanske županije i uputi na prezentaciju u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih  sredstva u ukupnome iznosu od 4.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za organiziranje „Sajma karijera Hercegbosanske županije“.

Donesena je i Odluka o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama. Ovom Odlukom udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2015./2016. godinu ostaju u uporabi za školsku 2016./2017. godinu.

Vlada je razmatrala Informaciju ministra znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petra Galića, u svezi naknada troškova prijevoza za uposlenike u osnovnim i srednjim školama s mjestom stanovanja izvan Hercegbosanske županije koji postojećim zakonskim propisima nisu kategorizirani i normativno prepoznati, odnosno definirani. Iz tog razloga, resorni ministar Galić  obratio se Vladi s namjerom da se iznađe rješenje, odnosno donese propis kojim će se normirati predmetna okolnost. Stoga je Vlada donijela Zaključak kojim se obvezuje Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, Ured za zakonodavstvo i Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije da pripreme autentično tumačenje odredbi ili prijedlog izmjena i dopuna postojećih zakonskih propisa, kojim će se regulirati predmetna materija.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstva u ukupnome iznosu od 3.000,00 KM Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata HVO HB“, podružnica Tomislavgrad, kao i Odluka o odobravanju financijskih sredstva centru Nova Nada Tomislavgrad u iznosu od 200. 000,00 KM. Odobrena navedena financijska sredstva Centru Nova Nada transferirati će se na sljedeći način: za jedanaest mjeseci (period siječanj – studeni)  2016. godine po 17.000,00 KM, te 13.000,00 KM za mjesec prosinac za rad Centra Nova Nada.

Razmatran je nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojeg je Vlada Hercegbosanske županije dobila na razmatranje i davanje mišljenja. Vlada Hercegbosanske županije smatra da je Prednacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju  razvojem u F BiH dobra podloga za uspostavljanje sustava za planiranje razvoja u Federaciji uz sljedeće primjedbe:

1. Da bi proces donošenja Strateških i implementacijskih dokumenata u Federaciji, trebao imati princip od dna prema gore (bottom-up pristup), točnije od jedinica lokalne samouprave, preko dokumenata županija i konačno strateških dokumenata Federacije.

2. Nacrtom Zakona nije uzet u razmatranje ravnomjerni razvoj svih dijelova Federacije Bosne i Hercegovine – Regionalni razvoj što bi bilo u skladu sa svim Strategijama Europske unije koje uvijek vode računa o ujednačavanju manje razvijenih regija sa razvijenijim, što također treba razmotriti i predvidjeti i u ovoj fazi Programiranja i planiranja razvoja u Federaciji BiH.

Vlada je jučer donijela Odluku o kriterijima korištenja sredstava iz „Tekuće pričuve“ Proračuna Hercegbosanske županije, te primila k znanju Program rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2016. godinu.