Sektor rada

Sektor rada – zaštita na radu

ZAKONI

 • ZAKON o zaštiti na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/13)
 • ZAKON o zaštiti od buke (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 110/12)
 • ZAKON o zaštiti od požara (“Narodne novine HBŽ”, broj: 7/02, 5/10)

PRAVILNICI

 • PRAVILNIK o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganje stručnog ispita (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14, 6/17),
 • PRAVILNIK o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o izradi procjene opasnosti (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o programu i načinu provjere sposobnosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o pružanju prve pomoći radnicima na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o uvjetima pod kojim pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14, 8/15, 6/17),
 • PRAVILNIK o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),
 • PRAVILNIK o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavaca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/14),

***

Pravilnici iz zakonodavstva bivše države koji se još koriste

 • PRAVILNIK o zaštiti na radu u šumarstvu („Službeni list SR BiH“, broj 20/85);
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu u poljoprivredi („Službeni list SFRJ“, broj 34/68);
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu u građevinarstvu („Službeni list SFRJ”, br. 42/68 i 45/68);
 • PRAVILNIK o općim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Službeni list SR BiH”, br. 5/88);
 • PRAVILNIK o mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Službeni list SFRJ”, br. 29/71);
 • PRAVILNIK o općim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama („Službeni list SFRJ“, broj 30/69 i 41/69);
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za dizalice („Službeni list SFRJ“, broj: 37/88 i 23/91);
 • PRAVILNIK o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi („Službeni list SFRJ“, broj 35/69);
 • PRAVILNIK o tehničkim i zdravstveno – tehničkim zaštitnim mjerama na radu pri kemijsko – tehnološkim procesima ( „Službeni list FNRJ“, broj: 55/50);
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama („Službeni list SR BiH“, broj 32/87);
 • PRAVILNIK o higijenskim i tehničkim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Službeni list FNRJ”, br. 69/48);
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Službeni list SR BiH“,broj 5/86);
 • PRAVILNIK o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji (Sl. list FNRJ 007/1955)
 • PRAVILNIK o zaštiti na radu pri korištenju električne energije („Službeni list SR BiH“, broj 34/88);
 • PRAVILNIK o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“, broj: 53/88);
 • Opći PRAVILNIK o higijensko – tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Službeni list FNRJ“, broj 16/47, 18/47 i 36/50);
 • PRAVILNIK o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kudeljarama („Službeni list FNRJ“, broj 46/47);
 • PRAVILNIK o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim poduzećima („Službeni list FNRJ“, broj 56/47);
 • PRAVILNIK o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri ronilačkim radovima („Službeni list FNRJ“, broj 36/58);
 • PRAVILNIK o posebnim mjerama i normativima za zaštitu na radu pri preradi i obradi kože, krzna i otpadaka kože („Službeni list SFRJ“, broj 47/70);

ODLUKE, RJEŠENJA, OBRASCI

 • RJEŠENJE o visini troškova za polaganje stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu i o visini nagrade za rad predsjednika, članova i tajnika Ispitnog povjerenstva (“Narodne novine HBŽ” broj: 12/14),
 • RJEŠENJE o visini troškova za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu i o visini naknade za rad predsjednika, članova i tajnika Ispitne komisije (“Narodne novine HBŽ”, broj: 12/14),
 • RJEŠENJE o iznosu troškova postupka za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu te objave rješenja o izdavanju ovlaštenja/prestanka ovlaštenja (Rješenje broj: 09-01-14-79/14)
 • Obrazac SIK-1: Zahtjev za polaganje stručnog ispita za koordinatora za zaštitu na radu
 • Obrazac PS-1: Zahtjev za polaganje općeg dijela stručnog ispita zaštite na radu
 • Obrazac PS-2: Prijava za polaganje stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu
 • OBRAZAC-RO: Uvjerenje o ispitivanju radnog okoliša
 • OBRAZAC-SU: Uvjerenje o ispitivanju stroja ili uređaja s povećanim opasnostima

Sektor zdravstva

ZAKONI

PRAVILNICI

*** Pravilnici o uvjetima prostora, opreme i kadra ***

 • PRAVILNIK o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/12, 23/13, 90/13, 15/14 i 82/14);
 • PRAVILNIK o uvjetima za obavljanje privatne prakse, grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom („Službene novine Federacije BiH“, br. 104/13 i 16/14);
 • PRAVILNIK o uvjetima u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize (“Službene novine Federacije BiH”, br. 89/11, 101/14 i 1/18)
 • PRAVILNIK o organizaciji i bližim uvjetima prostora, medicinsko-tehničke opreme i stručnog kadra, koje trebaju ispunjavati centri za mentalno zdravlje u zajednici, kao i edukaciji iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstanci (“Službene novine Federacije BiH”, broj 73/11);
 • PRAVILNIK o bližim uvjetima koje treba ispunjavati Centar za fizikalnu rehabilitaciju („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/12);
 • PRAVILNIK o bližim uvjetima koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njegu ukući, kao i način njenog organiziranja („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/12);
 • PRAVILNIK o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicinske pomoći („Službene novine Federacije BiH“, br. 98/13, 82/14 i 51/17);
 • PRAVILNIK o organiziranju i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/12);
 • PRAVILNIK o kriterijima za dodjelu naziva referalnog centra („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/11);

*** Pripravnički staž, specijalizacije, subspecijalizacije, edukacije ***

 • PRAVILNIK o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/11, 10/11-Isp, 41/11, 81/12 i 58/15, 51/17,96/17 );
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inozemstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/12);
 • PRAVILNIK o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije („Službene novine Federacije BiH“, broj 62/15);
 • PRAVILNIK o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija državljanima Bosne i Hercegovine na osobni zahtjev („Službene novine Federacije BiH“, br. 68/10 i 81/10);
 • PRAVILNIK o načinu i postupku odobravanja specijalizacija odnosno subspecijalizacija, kao i načinu polaganja specijalističkog odnosno subspecijalističkog ispita za stranog državljanina („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/12);
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža, kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno subspecijalističkog ispita obavljenog i položenog u inozemstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/12);
 • PRAVILNIK o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13 i 55/14);
 • PRAVILNIK o kriterijima za prijem subspecijalizanata („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13 i 55/14);
 • PRAVILNIK o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13);
 • PRAVILNIK za dodatnu edukaciju polivalentnih patronažnih sestara („Službene novine Federacije BiH“, broj 1/10);
 • PRAVILNIK o dodatnoj edukaciji iz obiteljske medicine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 59/11);
 • PRAVILNIK o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/11, 82/13, 75/15 i 77/17);
 • PRAVILNIK o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji u oblasti rane detekcije, dijagnostike, intervencije i praćenja razvojnih i drugih poremećaja koji utiču na rast i razvoj djece („Službene novine Federacije BiH“, broj 82/13);
 • PRAVILNIK o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za ravnatelja zdravstvene ustanove („Službene novine Federacije BiH“, br. 77/17);

*** Ljekarne ***

 • PRAVILNIK o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje ljekarničke djelatnosti u svim organizacijskim oblicima, kao i načinu i postupku njihove verifikacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 44/12, 23/13 i 27/14);
 • PRAVILNIK o sadržaju i načinu vođenja Registra verificiranih ljekarni zdravstvenih ustanova i ljekarni u privatnoj praksi za područje Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj 6/14);
 • PRAVILNIK o bližim kriterijima za osnivanje ljekarne kao zdravstvene ustanove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine HBŽ”, broj 11/17; 2/19);
 • PRAVILNIK o početku, završetku i rasporedu radnog vremena u ljekarnama (“Narodne novine HBŽ”, broj 8/17);

*** Lijekovi ***

 • PRAVILNIK o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13, 7/19,  05-02-4998-1/22);
 • PRAVILNIK o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/11, 64/11 i 82/11  );
 • PRAVILNIK o načinu praćenja potrošnje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/14);
 • PRAVILNIK o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/12);
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i kadra za čuvanje i primjenu svih vrsta lijekova koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/18)

*** Ostalo ***

 • PRAVILNIK o sadržaju obrasca, načinu i postupku dostavljanja, načinu vođenja evidencije, te postupku opoziva izjave o nedarivanju organa i tkiva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 21/18)
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za zdravstvenog inspektora (“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/00);
 • PRAVILNIK o stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora („Službene novine Federacije BiH“, broj 95/14)
 • PRAVILNIK o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Službene novine Federacije BiH“, broj 21/12):
 • PRAVILNIK o bližim uvjetima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/12);
 • PRAVILNIK o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi („Službene novine Federacije BiH“, broj 60/12);
 • PRAVILNIK o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/12 i 39/14);
 • PRAVILNIK o načinu uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/14);
 • PRAVILNIK o načinu obavljanja obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16);
 • PRAVILNIK o uvjetima glede stručne spreme uposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, gospodarska društva odnosno fizičke osobe-obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/16)

NAREDBE, ODLUKE, RJEŠENJA, OBRASCI

STATUTI

Mrtvozorstvo

 • PRAVILNIK o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (“Službene novine Federacije BiH”, broj:79/13, 9/14)
 • ODLUKA o mrtvozorničkoj službi Hercegbosanske županije (“Narodne novine HBŽ”, broj: 2/15, 5/15)
 • OBRAZAC 2. – Popratnica za prijevoz na obdukciju
 • OBRAZAC 3. – Popratnica za obdukciju
 • OBRAZAC 4. – Potvrda o smrti
 • OBRAZAC 5. – Sprovodnica za prijenos umrle osobe
 • OBRAZAC 6. – Dozvola za sahranu umrlog/umrle
 • OBRAZAC – Mjesečno izvješće o izvršenim pregledima umrlih osoba na temelju kojega se vrši isplata naknade za preglede umrlih i za troškove prijevoza
 • LISTA mrtvozornika Hercegbosanske županije
 • LISTA ovlaštenih doktora medicine za pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih u Županijskoj bolnici Livno

Sektor socijalne skrbi

 • ZAKON o socijalnoj skrbi (“Narodne novine HBŽ”, broj:5/98)
 • PRAVILNIK o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad, o sastavu i načinu rada stručnih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i o razvrstavanju i evidenciji djece sa smetnjama u psiho-fizičkom razvoju (“Narodne novine HBŽ”, broj: 2/12)
  obrasci iz Pravilnika
 • ODLUKA o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (“Narodne novine HBŽ”, broj: 1/13, 6/15)
 • ODLUKA o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama (“Narodne novine HBŽ”, broj: 6/15)
 • ODLUKA o doplatku za djecu (“Narodne novine HBŽ”, broj: 2/18)
 • ODLUKA o visini iznosa doplatka za djecu broj: 01-02-51-1/18
 • PRAVILNIK o Javnom pozivu, kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata udruga građana iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije (“Narodne novine HBŽ”, broj: 5/15)