Ministar: Božo Perić

e-mail: bozo.peric@vladahbz.com

Tajnica: Dražana Padro
Tel/fax: (+387) 034/200-364
e-mail: mpvs@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
80101 Livno

Šef kabineta ministra: Jako Krezo
Tel/fax: (+387) 034/200-364

Pomoćnica ministra za poljoprivredu: Ankica Čečura
Tel/fax: (+387) 034/200-364

Načelnica odsjeka za veterinarstvo: Dubravka Puđa
Tel/fax: (+387) 034/200-364

Pomoćnica ministra za šumarstvo i vodoprivredu: Sanja Čečura-Pavić
Tel/fax: (+387) 034/200-364

Savjetodavna  i uzgojno selekcijska služba

Načelnica službe: Silvija Jozić
Tel/fax: (+387) 034/200-364

 

Uprava za šume

Direktor:
Tel: (+387) 034/204-099

Službena stranica:  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije – MPVS (mpvs-hbz.gov.ba)

 

Nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije

 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavlja upravne i druge stručne poslove koji su mu zakonima federacije i županije stavljeni u nadležnost i to: unapređenje poljoprivredne proizvodnje, zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, zaštita poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina, korova, proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala, prehrambena industrija, industrija stočne hrane, industrija pića, proizvodnja, otkup i industrijska prerada duhana, unapređenje stočarstva, zdravstvena zaštita životinja i kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porijekla, stočne hrane i vode, ribarstvo, unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj i zaštitu šuma, stanje drvnog fonda, exploatacija šuma, pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša, lovstvo i lovno gospodarstvo, režim voda, vodoprivredne planove, zaštitu voda i vodotoka od zagađivanja, uporabu i korištenje voda, kvaliteta voda i vodoopskrbu, hidromeriolaciju, obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim i županijskim zakonima i drugim propisima.