Share:

Utvrđen prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Na 5. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije danas je utvrđen prijedlog Proračuna HBŽ za 2020. godinu koji će po žurnoj proceduri biti upućen u daljnju proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ukupni prihodi i primitci iznose 84.137.481,00 KM i istovjetni su rashodima i izdatcima. Utvrđen je i prijedlog Zakona o izvršavanju proračuna HBŽ za tekuću godinu. Vlada je danas utvrdila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Prijedlozi Odluka bit će upućeni u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje

Share:

Proglašeno stanje nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa na području Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu održana 4. Izvanredna sjednica na kojoj je donesena Odluka o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite Hercegbosanske županije, koji je jučer održao hitnu sjednicu, Vlada je danas donijela Odluku o proglašenju stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave korona virusa (COVID-19) na području Hercegbosanske županije radi provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području.

Ovom Odlukom, između ostaloga, određuje se sljedeće:

– županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije dužni su se staviti na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite, te da nadležni općinski stožeri civilne zaštite, također stave na raspolaganje sve resurse, koji će se koristiti na ugroženim područjima, a koji će se prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: Planovi) koristiti na ugroženom području;

– prema planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah uvesti pasivno dežurstvo, radi izvršenja naredbi Županijskog stožera civilne zaštite;

– u skladu sa zahtjevima na ugroženim područjima zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da po potrebi izvrši aktiviranje svih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području;

– u slučaju potrebe, a na traženje nadležnih stožera civilne zaštite s ugroženog područja, Županijski stožer civilne zaštite će u skladu sa svojim ovlaštenjima tražiti angažiranje i snaga zaštite i spašavanja s područja i drugih županija i općina koje nisu ugrožene ovom prirodnom nesrećom.

Ovom Odlukom zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da u skladu s važećim zakonskim propisima poduzme sve aktivnosti u svezi koordiniranja i rukovođenja akcija zaštite i spašavanja na ugroženom području.

Share:

Održana 79. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vlada HBŽ na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak o pokretanju inicijative otkazivanja Konvencije o noćnom radu (žene) broj 89. iz 1948. godine, Međunarodne organizacije rada.  Bosna i Hercegovina  je 1993. godine ratificirala Konvenciju o noćnom radu (žene) broj  89. iz 1948. godine. U svom komentaru Međunarodni komitet eksperata za primjenu konvencija i preporuka iznosi zapažanje da se Konvencija više ne primjenjuje ni u zakonodavstvu ni u praksi u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, te pozivajući se na stav 93. Općeg pregleda o noćnom radu žena u industriji, potaknuo vlade koje su se opredijelile da više ne primjenjuju Konvenciju broj 89., a imajući u vidu jednakost spolova i nediskriminaciju u zapošljavanju, da poduzmu konkretne mjere u skladu sa ustavnim procedurama Međunarodne organizacije rada kako bi se formalno prekinule obveze koje proizlaze iz ove Konvencije. U zahtjevu Međunarodnog komiteta eksperata, usvojenom na 103. sjednici Međunarodne konferencije rada održane 2014. godine, Komitet je ukazao na izjavu da su vlade Federacije BiH i Republike Srpske suglasne da se Konvencija više ne primjenjuje i da s toga treba poduzeti korake ka njenom otkazivanju, te podsjetio da će ista biti otvorena za otkaz od 27. veljače 2021. godine.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Županijskog Odbora za Razvoj (ŽOR-a) Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 kojim je imenovano 27 članova ŽOR-a Hercegbosanske županije za izradu Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021-2027 na čelu s koordinatoricom Ivanom Mišković i koordinatorima radnih grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj, okoliš i komunalnu infrastrukturu, gospodarstvo, razvoj ljudskih potencijala i strukturu za upravljanje te koordinatorom za radnu grupu PJI.  Zadaci i uloga članova ŽOR-a u procesu izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2021.- 2027. godine, među ostalim, su i:

  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu izrade svih faza dokumenta Strategije;
  • Savjetodavna i tehnička podrška u procesu koordiniranja izrade i kandidiranja projekata u Strategiju razvoja HBŽ 2021-2027;
  • Suradnja s nadležnim federalnim i županijskim ministarstvima, ostalim županijama i jedinicama lokalne samouprave u sastavu županije, a koji doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
  • Sudjelovanje na  obukama i stručnim predavanjima predviđenim za pripremu i provedbu Strategije razvoja u svrhu stručnog usavršavanja u području izrade i pripreme strateških dokumenata, razvojnih projekata definiranih u Strategiji i trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju

Stupanjem na snagu ovog Rješenja s važenjem prestaje Rješenje o imenovanju ŽOR-a, doneseno 28. srpnja 2016.godine.

Tijekom sjednice Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se zadužuju tijela županijske uprave: Stručne službe Vlade Sektor za razvoj, Ured za zakonodavstvo i  Ministarstvo pravosuđa Hercegbosanske županije da sukladno preporukama pripreme podzakonske akte predložene Informacijom o procesu europskih integracija u Hercegbosanskoj županiji za 2019. godinu koji se odnose na uspostavljanje horizontalne koordinacije procesa europskih integracija u tijelima uprave Hercegbosanske županije a odnosi se na cjelokupan proces pridruživanja uključujući i programiranje pretpristupne pomoći (IPA  instrument) te Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o Uredu za zakonodavstvo HBŽ i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa kojim se Tomislav Pašalić imenuje članom školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa iz reda osnivača.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti za korištenje naziva Hercegbosanska županija. Tom Odlukom Vlada HBŽ daje suglasnost Sindikatu državnih službenika, namještenika i zaposlenika Hercegbosanske županije za korištenje naziva „Hercegbosanska županija“ u nazivu Sindikata, a na Zahtjev predsjednika Skupštine Sindikata od 11. veljače 2020. godine.

Vlada HBŽ je donijela Odluku o neradnom danu u povodu Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine. Naime Dan neovisnosti BiH je u nedjelju 1. ožujka i prema Zakonu neradni dan se prenosi na ponedjeljak 2. ožujka.

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini

Na početku današnje 78. sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ, čiji mandat je 3 mjeseca. Vlada je također donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije kao i Odluku o  određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Usporedo s ovim Odlukama Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o transferu sredstava Agenciji za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 60.000,00 KM u svrhu financiranja prvog kvartala 2020. godine. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se da se Agencija za privatizaciju  HBŽ redovno financira  iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ te je potrebno donijeti Odluku za prvi kvartal 2020. godine kako se ne bi blokiralo normalno poslovanje ove institucije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju  vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad od 04.02.2020. godine i odobravanju Preliminarne Studije izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji VE GALEČIĆ. Vrijeme trajanja koncesije određuje se na 30 godina, a postupak dodjele koncesije provest će se po metodi Poziva čl.16 Zakona o koncesijama HBŽ (Narodne novine HBŽ 14/03). Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za dodjelu koncesije imaju domaće ili strane pravne osobe, izuzev subjekata koji su isključeni iz nadmetanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu koncesija („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/04.). Odlukom se koncesionar obvezuje da će u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja radova i objekata na životnu sredinu užeg i šireg lokaliteta na lokalitetima predmeta dodijeljene koncesije poradi zaštite istih) u protivnom potpisani ugovor će se prekinuti.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini. Ovom Odlukom daje se suglasnost na nastavak provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate br.05-05-1-28-53­­­­­/18 od 16.05.2018. godine, Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 03.12.2018. godine, te Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 22.10.2019. godine. Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije – Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata. S obzirom da su određeni poduzetnici zainteresirani za prijavu na ovaj Program, a da se refundacija kamate vrši od trenutka potpisivanja ugovora, potrebno je bilo što žurnije donijeti Odluku o nastavku provedbe Programa u 2020. godini.

Donesena je i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova  Upravnog vijeća Javne ustanove zavoda za odgoj i obrazovanje.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Odluke o odobrenju certificiranih računovođa za ovjeru godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije. Ovom  Odlukom odobrava se certificiranim računovođama iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije da mogu vršiti ovjeru financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije propisanih Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:69/14,14/15, 4/16 i 19/18).

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ „ Kupres „ iz Kupresa kojom se nastavnica Ljubica Lozančić imenuje članom Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa u ime  nastavnika i stručnih suradnika škole.

Share:

Održana 77. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Nakon razmatranja, a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, na danas održanoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također nakon razmatranja Prijedloga županijskog Ministarstva pravosuđa i uprave donesena je Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave za 2020. godinu. Ovom Odlukom uređuje se način signiranja akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.

Tijekom sjednice razmatrana je i usvojena Informacija o širenju koronavirusa, poduzimanju mjera uz naglasak da na području Hercegbosanske županije nije zabilježen ni jedan slučaj od ove infekcije 2019-nCoV.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Za predsjednika Tima imenovan je: Boris Paštar, a za članove Adis Čoban, Ivica Stanić, Jozo Kuna i Igor Mihaljević.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”. Ovom Odlukom se izdvaja iz šumsko – gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „03 Tribanj-Tušnica“  dio odjela 48 odsjeka (a), parcela šumskog zemljišta označenog kao k.č. 2409/6  Tribanj, šuma 5. klase, površine 900 m2, nastala cijepanjem k.č. 2409/1, Tribanj, šuma 5. klase , zk.ul.671, K.O. Podhum, Livno, državno vlasništvo s 1/1 dijela, i prevodi u građevinsko zemljište. Parcela iz članka 1. ove Odluke se izdvaja u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta za potrebe Farmi Podhum d.o.o Livno. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se, među ostalim, kako je Odredbama članka 58. Zakona o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14) propisano da na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ministarstvo može Vladi uputiti prijedlog za izdvajanje dijela šuma i šumskih zemljišta iz šumsko gospodarskog područja u druge svrhe koje daju veću trajnu korist ako je to sukladno s važećim planom prostornog uređenja. Uz zahtjev potrebno je priložiti elaborat o ekonomskoj opravdanosti te da je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti naknadu koju procjenjuje Stručno povjerenstvo. S obzirom na navedene zakonske odredbe Gradsko vijeće Livno je ovome Ministarstvu uputilo zahtjev za izdvajanje ovog šumskog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ je slijedom navedenog zahtjeva sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije pokrenulo postupak izdvajanja iz šumsko-gospodarskog područja navedenih parcela, te sukladno Zakonu o šumama, imenovalo Povjerenstvo koje je izradilo elaborat opravdanosti, te izradilo prijedlog Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja koju donosi Vlada Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesene su Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-gorivo za motorna vozila i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-loživo ulje.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o imenovanju članova pregovaračkog tima za izradu novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o europskim integracijama i IPA instrumentu za 2019. godinu.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije donijela Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027.

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije poslije razmatranja donijela je Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje. Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj. Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja-javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

Poslije razmatranja Prijedloga donesen je Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 2020-2022. za provedbu Strategije razvoja HBŽ. Ukupno planirani iznos za trogodišnje razdoblje 2020-2022. je 44.066.145 KM za ukupno 56 projekata, od čega 17.360.340 KM za  Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti(13 projekata); 2.981.133 KM (17 projekata) za poboljšane komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša, te 23.724.672 KM (26 projekata) za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života.

U 2020. godini je planiran utrošak 21.438.350 KM za ukupno 56 aktivnosti u sva tri cilja. Za konkurentno gospodarstvo kroz  intenziviranje proizvodnje i povećanje  zaposlenosti planirano je 6.681.669  KM, za 13 projekata, za poboljšanu komunalnu infrastrukturu i  zaštitu okoliša 1.859.133  KM, za  17 projekata i za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života 12.897.548 KM sa 26 projekata. Ukupni opseg financiranja razvoja u županiji se sa vlastitim izvorima planira provesti u visini od 43.335.506 KM ili 98,3%, dok se iz vanjskih izvora planira alocirati 730.640 KM ili 1,7%, većinom  očekivana sredstva sufinanciranja EU projekata iz IPA CBC Programa prekogranične suradnje i ostalih donatora.

Donesen je Zaključak o primanju k znanju Izvješća o evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016.-2018. godine.

Vlada je na sjednici razmatrala i primila k znanju Izvješće revizije učinka „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH. Na temelju rezultata provedenog praćenja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zaključeno je da su vlade županija poduzele određene aktivnosti na realizaciji danih preporuka iz Izvješća „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH“. Unaprjeđenje kapaciteta doprinijelo bi pripremi većeg broja razvojnih projekata čime bi se stvorio temelj za unaprjeđenje razvoja  gospodarstva FBiH, a time osigurali i bolji uvjeti za život građana.

Vlada HBŽ donijela je Odluku o imenovanju Biljane Dumančić profesorice biologije za ravnateljicu Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, na mandat od četiri godine.

Na kraju sjednice Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Livno. Temeljem te Odluke Vlada je za člana Školskog odbora Gimnazije Livno imenovala profesoricu Andreu Penjak.

Share:

Održana 75. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije nakon prihvaćanja Zapisnika sa 74. sjednice Vlade Hercegbosanske danas je donijela  Odluku o izmjeni Odluke o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu. U Odluci o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu ( Odluka Vlade od 19. studenoga 2019. godine) čl. I. mijenja se i glasi: ovom Odlukom se utvrđuje osnovica za obračun plaća za sve korisnike Proračuna HBŽ za 2020. godinu u bruto iznosu od 595,80 KM (neto 411,10 KM). Kako se u Odluci navodi, uz ostalo, ona vrijedi do 31. prosinca tekuće godine.

Paralelno s tim donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2020. godini.

Na prijedlog MUP-a Hercegbosanske županije Vlada je donijela i Rješenje kojim se umjesto Milana Juranića, čiji je radni odnos prestao u MUP-u HBŽ 31. kolovoza 2019. godine na dužnosti predsjednika Policijskog odbora MUP-a HBŽ zbog navršenih 40 godina staža osiguranja, za novog predsjednika Policijskog odbora u MUP-u Hercegbosanske županije imenuje Jozo Gudelj, u činu samostalnog inspektora.

 

Share:

Održana 74. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na početku današnje sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primitci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. godine iznose 57.976.319,00 KM, a izvršeni su sa 70,84 % u odnosu na plan Proračuna. Ostvareni prihodi i primitci u navedenom razdoblju veći su za 5,97 %, ili u apsolutnom iznosu 3.264.543,00 KM u odnosu na prihode i primitke u istom razdoblju prethodne godine. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2019. iznose 47.980.225,00 KM, a izvršeni su sa 58,62% u odnosu na plan Proračuna za 2019. godinu. Ostvareni rashodi i izdatci su manji za 2,22% u odnosu na rashode i izdatke u istom razdoblju prethodne godine.

Razmatrani su prijedlozi i utvrđeni prijedlozi Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o privremenom financiranju Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 790.000,00 KM i o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje HBŽ za sljedeću godinu. Odluke se upućuju u Skupštinsku proceduru.

Također nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru MUP-a HBŽ za potpisivanje Sporazuma sa Sindikatom djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije. Ovim Sporazumom Mirovno vijeće Vlade uz suglasnost Vlade Hercegbosanske županije i Sindikat djelatnika MUP-a HBŽ-a utvrđuju: povećanje bruto osnovice za izračun plaća za 8% za fiskalnu 2020. godinu sa donošenjem Proračuna za 2020. godinu, a najkasnije od 1. travnja 2020. godine i produženje postojećeg i donošenje novog Kolektivnog ugovora do 31. ožujka 2020. godine.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u iznosu od 120.000,00 KM, a u svrhu izmirenja obveza za porodiljnu naknadu ženi majci koja je u radnom odnosu i naknadu za neuposlene majke za mjesec prosinac 2019. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju vrijednosti sata honorara i vanjske suradnje u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji.

Na kraju sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za podmirenje troškova nastalih tijekom seminara za ravnatelje osnovnih i srednjih škola u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Donesene su i odluke o odobravanju financijskih sredstava za Gimnaziju Livno kao financijska potpora za sufinanciranje školskog lista, te odobravanju financijskih sredstava Srednjoj strukovnoj školi “Silvija Strahimira Kranjčevića” Livno za izdavanje školskog lista i o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ kao financijska potpora za sufinanciranje troškova slikanja maturanata.

Vlada je donijela riješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja HBŽ-a i riješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja HBŽ. Paralelno s tim donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za članove Upravnog vijeća Zavoda upošljavanja Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o financijskoj potpori za liječanje teško oboljelog djelatnika MUP-a HBŽ-a Adisa Čobana u koju svrhu će biti izdvojeno 5.000,00 KM.

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke kojom se utvrđuje iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 15.990.000,00 KM.

Sukladno članku 35. Zakona o proračunima u Federaciji BiH rashodi i izdatci u iznosu od 500.000,00 KM koristit će se za otplatu dospjele glavnice i kamate po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju sljedeće godine. Predloženi iznos sredstava iz Odluke, kako se navodi u obrazloženju, bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju. Utvrđeni prijedlog Odluke će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je utvrđivanje načina utroška novčanih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Paralelno s ovom Odlukom Vlada je donijela i Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ sa predloženim izmjenama.

Nakon razmatranja prijedloga donesen je Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000,00 KM. Na javni poziv pristigle su 24 prijave, dok 5 prijava ne ispunjava uvjete propisane odredbama javnog poziva. Povjerenstvo je ocijenilo da su prihvaćeni projekti usmjereni ka rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje otpadom, adekvatno zbrinjavanje otpada, poboljšanje usluga prikupljanja otpada i zaštitu voda. Raspodijeljena sredstva koja ne budu utrošena da kraja 2019. godine planirat će se u Proračunu Hercegbosanske županije za 2020. godinu i realizirat će se u sljedećoj godini u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodijeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i zaključenim ugovorima s korisnicima raspodijeljenih sredstava.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu po dospjelim obrocima za tekuću godinu.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2020. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2020. godinu. Ukupni prihodi Zavoda u sljedećoj godini istovjetni su rashodima i izdatcima i iznose 30.927.566,00 KM. Obe Odluke bit će upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice nakon razmatranja općinskih projekata dostavljenih u svezi potpore nižim razinama vlasti donijeta je Odluka o potporama po tom osnovu u iznosu od    500.000,00 KM Gradu Livnu i općinama Hercegbosanske županije.

Vlada je na temelju zakona utvrdila tekst Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i ovlastila je ministra MUP-a Hercegbosanske županije, Darinka Mihaljevića da potpiše Sporazum s predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ.

Vlada je danas razmatrala prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji i donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode-olujna bura u općini Glamoč u ukupnom iznosu od 16.385,00 KM.

Na kraju sjednice donijeta je Odluka o odobravanju 3.000,00 KM financijskih sredstava za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije.

Share:

Utvrđen Nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu

Prema Nacrtu Proračun Hercegbosanske županije za 2020. godinu kojega je danas na sjednici utvrdila Vlada Hercegbosanske županije iznosi 76.319.535,00 KM.

U Obrazloženju Nacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu se, među ostalim, navodi da korisnici koji nisu u predviđenom roku dostavili svoje zahtjeve za Proračun za 2020. godinu, u Proračunu za 2019. godinu tih korisnika na pozicijama tekućih, kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka je planirano cca. 12.000.000,00 KM, tako da bi, ukupno s ovim, proračun iznosio  preko 88.000.000,00 KM, ne povećavajući ove rashode u odnosu na 2019.godinu ( okvirni prijedlog razine (proračunska sredstva) 77.903.030,00 KM).Utvrđeni Nacrt Proračuna za slijedeću godinu kao i utvrđeni Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu bit će upućeni u Skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu i donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Odluke će biti upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, a donijela je i Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi iz ovih odluka važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i za djelatnost srednjeg obrazovanja, a ne dulje od 15. ožujka 2020. godine.

Vladi je podnesena i Informacija sa sastanka Mirovnog vijeća predstavnika Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije i predstavnika pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije.