Share:

Brojne projektne aktivnosti rezultirale boljim okruženjem za svako dijete

Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Draško Dalić jučer je zajedno s ministrom znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petrom Galićem, načelnikom općine Livno, Lukom Čelanom i predstavnicima Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih održao radni sastanak s predstavnicima UNICEF-a i njihovim partnerima tijekom njihove jučerašnje posjete i boravka u Hercegbosanskoj županiji.

Izaslanstvo su činili predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, Geeta Narayan, direktorica za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske, Barbara Datwyler Scheuer, savjetnica u Veleposlanstvu Švedske, Marie Bergstrom te suradnici iz UNICEF-a te veleposlanstava Švicarske i Švedske u BiH.

Tijekom sastanka prezentirani su realizirani projekti koje je Vlade Hercegbosanske županije provodila zajedno s UNICEF-om uz financijsku pomoć vlada Švedske i Švicarske i drugih donatora u oblastima dječje zaštite, ranog rasta i razvoja te obrazovanja. Razgovaralo se i o budućim planovima i potrebama Vlade i ministarstava u istim oblastima.

Predsjednik Vlade, Draško Dalić zahvalio je veleposlanstvima Švedske i Švicarske na pomoći pri realizaciji projekta predškolskog odgoja i obrazovanja, uspostavi Centra za rani rast i razvoj, uvođenje asistenta u nastavu te pravda za svako dijete, projekata realiziranih u sklopu projekta Primjena koncepta ljude sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Hercegbosanskoj županiji. „Neke od projekata nastavit ćemo provoditi i u budućnosti i želja nam je da budu održivi“, rekao je Draško Dalić.

Nakon što je zahvalila na dobrodošlici predstavnica UNICEF-a u BIH, Geeta Narayan kazala je: „Razgovarali smo o projektima koje smo zajednički provodili i rezultatima projekta Pravda za svako dijete odnosno stvaranje pravosudnog sustava prilagođenog djeci. Projekt pravda za svako dijete provođen je u suradnji s Vladom Hercegbosanske županije, Ministarstvom pravosuđa i uprave, Ministarstvom rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Ministarstvom znanosti,  prosvjete, kulture i športa i općinom Livno“. Predstavnica UNICEF-a zahvalila je predsjedniku Vlade, ministru i načelniku na njihovoj opredijeljenosti za zaštitu djece jer svako dijete koje dođe u kontakt sa zakonom treba biti zaštićeno na najbolji mogući način imajući u vidu najmanji interes djeteta te dodala da će se podrška UNICEF- a nastaviti i u budućnosti.

Savjetnica u Švedskom Veleposlanstvu, Marie Bergstrom, rekla je da je vidjela fantastične rezultate programa Pravda za svako dijete, jer su za Švedsku Vladu jako bitna ljudska prava, vladavina prava za djevojčice, dječake, žene i muškarce.  Dodala je da je veoma sretna što postoje projekti koji se realiziraju u Hercegbosanskoj županiji.

„Zadivljena sam rezultatima koji su do sada postignuti i uvjerena sam da će zahvaljujući projektu Pravda za svako dijete, djeca biti na bolji način zaštićena pravosudnim sustavom i sustavom socijalne skrbi. Također sam uvjerena da je pravosudno i socijalno okruženje sad u boljoj situaciji te da mogu odgovoriti i zadovoljiti potrebama djece“, rekla je direktorica za suradnju u Veleposlanstvu Švicarske u BiH, Barbara Datwyler Scheuer.

Share:

Održan radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Livnu i notarima s područja Hercegbosanske županije

Dana 6. ožujka 2017. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije te Federalnog ministarstva pravde održan je radni sastanak s predstavnicima Općinskog suda u Livnu te notarima s područja Hercegbosanske županije, a na temu provedbe ostavinskih postupaka u svjetlu odredbi Zakona o nasljeđivanju F BiH, kao i uspostave i funkcioniranja notarske službe u Hercegbosanskoj županiji, odnosno u općinama Drvar i Bosansko Grahovo, koje trenutno nemaju ustrojenu notarsku službu.

Pored ministrice Mirjane Stojsavljević-Petraković i djelatnika Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, ispred Federalnog ministarstva pravde na sastanku je nazočio savjetnik federalnog ministra g. I. Ćosić, ispred Notarske komore F BiH K. Tadić, notar iz Livna, g. P. Kelava, notar iz Tomislavgrada, te ispred Općinskog suda u Livnu tajnica suda M. Vila Robović i zamjenik predsjednika suda g. M. Softić.

Nakon sadržajne i konstruktivne rasprave, a na inicijativu i prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, usuglašeno je da se u koordinaciji s načelnicima i općinskim službama Općina Drvar i Bosansko Grahovo, uz aktiviranje i konzumiranje mjerodavnosti Notarske komore F BiH i Federalnog ministarstva pravde, omogući žiteljima istih općina pristup uslugama notarske službe, privremeno, do uspostave notarske službe, odnosno izbora i imenovanja notara sa sjedištem ureda u Drvaru, a koji je mjerodavan za područja navedenih općina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share:

Potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije potpisan Međuinstitucijski protokol o postupanju u slučaju nasilja u školama Hercegbosanske županije.

Ovaj protokol nastavak je sustavnog bavljenja problemima nasilja u školama Hercegbosanske županije koji je uslijedio nakon usvajanja Protokola o postupanju u slučaju nasilja u školama kojega su u prethodnom razdoblju izradili i provodili Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije uz potporu Misije OESS-a u BiH.

Glavna novina danas potpisanog Protokola je uvođenje multidisciplinarnog rada i koordiniranog djelovanja institucija s ciljem postizanja veće učinkovitosti u prevenciji, pomoći, zaštiti i postupanju u slučajevima nasilja. Provedba aktivnosti za sprječavanje nasilja u obrazovnom sustavu, predviđa žurno uspostavljanje suradnje između odgojno-obrazovnih ustanova, centara za socijalni rad, policije, zdravstvenih ustanova, pravosudnih institucija, te jedinica lokalne samouprave, a sve s ciljem pružanja potrebne potpore prije svega djetetu, ali i onima koji se o djetetu brinu.

Međuinstitcijskim sporazumom jasno su dane definicije nasilja u školama, prava i obveze svih potpisnika ovog Sporazuma, te oblici, način i sadržaj suradnje i provedbe ostalih aktivnosti s ciljem sprječavanja nasilja u odgojno-obrazovnom sustavu.

Ovim Sporazumom se, između ostalog, a ponajviše radi uspostavljanja multidiscipliniranog rada i poboljšanja suradnje obvezuje formiranje Koordinacijskog tijela koje će izravno nadgledati provedbu Protokola, sačinjavati godišnje izvješće o nasilju i predstavljati ga na sjednici Vlade Hercegbosanske županije

Stoga su danas ovaj Međuinstitucijski sporazum potpisali ministrica pravosuđa i uprave, Mirjana Stojsavljević-Petraković, ministar znanost, prosvjete, kulture i športa, Petar Galić, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Dragoslav Topić i ministar unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Darinko Mihaljević. Naknadno će ovaj Sporazum potpisati i ravnatelji centara za socijalni rad Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad, općinske službe za opću upravu, društvene djelatnosti i socijalnu zaštitu Drvar i Bosansko Grahovo, te ravnatelji domova zdravlja Livna, Tomislavgrada, Glamoča, Kupresa i Drvara.

Share:

Obavijest o javnoj raspravi

zgrada-vladeSkupština Hercegbosanske županije, na sjednici od 30.12.2016. godine razmatrala je Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu u Hercegbosanskoj županiji i donijela Zaključak da se o Nacrtu Zakona o pravobraniteljstvu otvori i sprovede javna rasprava u roku od 60 dana.

U skladu s navedenim, Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu objavljuje se na web stranicama Vlade Hercegbosanske županije, te se time otvara javna rasprava, a s danom objave počinje teći rok od 60 dana za javnu raspravu.

Mišljenja, prijedlozi, sugestije i dopune mogu se dostaviti Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u toku trajanja javne rasprave na web mail: mpu@vladahbz.com ili pismenim putem na adresu: Ministarstvu pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Stjepana II Kotromanića bb, 80101 Livno, BiH.

Nacrt Zakona o pravobraniteljstvu u Hercegbosanskoj županiji možete preuzeti OVDJE i na stranici Ministarstvu pravosuđa i uprave u rubrici propisi ministarstva http://www.vladahbz.com/ministarstvo-pravosuda-i-uprave/propisi-ministarstva/ 

 

Share:

Održan radno – konzultativni sastanak ministrica Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije i Zapadnohercegovačke županije

img_0453Danas, 26. listopada 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu održan je radno – konzultativni sastanak ministrice Pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije, Mirjane Stojsavljević-Petraković sa suradnicima, te ministrice Pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke , Anite Markić, pri čemu su, između ostalog, razmijenjena iskustva normativnih i drugih mjerodavnosti ministarstava i to: kolektivnog pregovaranja i radnog zakonodavstva, sudskih i upravnih pristojbi, procesa pristupa EU, obvezama u borbi protiv korupcije, statusu državne službe i aktualnom stanju iste, inspekcijskim propisima, suradnji s pravosudnim tijelima (sudovima i tužiteljstva), notarima, koordinaciji aktivnosti u provedbi mjera obveznog psihijatrijskog liječenja izrečenih u kaznenom postupku, statusu imovine oduzete u kaznenom postupku, katastru i zemljišno-knjižnim stvarima, provedbi rada za opće dobro na slobodi, te druge adekvatne problematike.

Na istom sastanku dogovorena i usuglašena je daljnja suradnja i sustavna koordinacija aktivnosti navedenih ministarstava, a sve u cilju kvalitetnijeg, adekvatnijeg i potpunijeg konzumiranja ovlaštenja, kao i poboljšanja svakodnevne i aktualne provedbe mjerodavnosti.

Share:

Mirjana Stojsavljević – Petraković dodijelila notarsku povelju

IMG_0040Danas, 18. srpnja 2016. godine, u prostorijama Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u Livnu nakon polaganja prisege izvršeno je svečano uručenje Povelje o imenovanju notara sa službenim sjedištem u Tomislavgradu gospodinu Predragu Kelavi, a koji će notarsku službu obavljati za općine Tomislavgrad i Kupres, sve to nakon provedenog javnog natječaja za izbor notara u Tomislavgradu i Drvaru. ‘Uručenjem Povelje”, kako je naglasila Ministrica Mirjana Stojsavljević-Petraković, ”stvoreni su preduvjeti za dostupnijom i funkcionalnijom notarskom službom, odnosno dostupniji pristup građana notarskim uslugama. Prvenstveno građana općina Tomislavgrad i Kupres, a podredno i cijele Hercegbosanske županije”.

Naime, u Hercegbosanskoj županiji, kao prostorno najvećoj u Federaciji BiH, od 2007. godine egzistira samo jedan notar, iako je sukladno važećim propisima predviđeno pet notara. Imajući u vidu objektivne poteškoće, kako one funkcionalne (šest općina, veliki teritorij, broj stanovnika), tako i one normativne, Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije u veljači tekuće godine raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje dva notara i to jednog sa sjedištem u Tomislavgradu, a drugog u Drvaru. Kako za poziciju notara u Drvaru nije bilo prijavljenih kandidata, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva pravde izvršen je izbor g. Predraga Kelave za notara u Tomislavgradu.

Nakon uručenja Povelje počinje teći rok od šezdeset dana u kojem je imenovani notar obvezan osposobiti i opremiti prostorije u kojima će obavljati notarsku službu i pružati notarske usluge.

Share:

Održana edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama prijave korupcije

,mU suradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Interresornom radnom grupom za izradu strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv korupcije Hercegbosanske županije, 13. travnja 2016. godine, održana je edukacija posvećena provođenju strateških dokumenata i mehanizama prijave korupcije.

Vlada Hercegbosanske županije je na svojoj 29. sjednici, održanoj 10. ožujka 2016. godine usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije za razdoblje 2016.-2019. godina, a izrada Akcijskog plana, kao nadogradnja Strategije za njeno provođenje je u tijeku.

Dosadašnje aktivnosti u ime Vlade Hercegbosanske županije  prezentirali su ministar unutarnjih poslova, Darinko Mihaljević, ministrica pravosuđa i uprave, Mirjana Stojsavljević-Petraković i predsjednik Interresorne radne grupe, Adis Čoban.

Opći cilј Strategije je utvrditi principe i mehanizme zajedničkoga djelovanja svih institucija u Hercegbosanskoj županiji te stvoriti, odnosno unaprijediti pretpostavke za smanjenje stvarnog i percipiranog nivoa korupcije i afirmirati pozitivne društvene vrijednosti poput integriteta, odgovornosti i transparentnosti.

Obuka službenika jedna je od aktivnosti kojima se zaposlenima u institucijama sa javnim ovlaštenjima pružaju preporuke u daljem razvijanju akcijskih planova borbe protiv korupcije, u skladu sa nadležnostima.

Nakon što Akcijski plan bude razmatran i usvojen na sjednici Vlade Hercegbosanske županije slijedi formiranje Tima za sprečavanje korupcije, čime će, osim strateškog biti zaokružen i institucijski okvir borbe protiv korupcije u našoj županiji.

 

 

Share:

Treći Javni poziv za izbor i imenovanje članova i zamjenike članova Stegovnog/Disciplinskog vijeća Vlade Hercegbosanske županije

vlada hbžMinistarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije  objavljuje Treći Javni poziv za izbor i imenovanje članova i zamjenike članova Stegovnog/Disciplinskog vijeća Vlade Hercegbosanske županije.

Treći Javni poziv možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.

Share:

Drugi javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje, odnosno proširenje Liste eksperata sa koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika

zgrada vladeMinistarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije objavljuje Drugi Javni poziv za izbor  eksperata za utvrđivanje, odnosno proširenje Liste eksperata sa koje se imenuju članovi povjerenstva za izbor državnih službenika.

Drugi Javni poziv možete preuzeti OVDJE i u rubrici Javni pozivi.

Share:

Razmatrana izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2015. godinu

vlada hbžNa 26. sjednici održanoj 11. veljače 2016. godine Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je izvješća o radu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije za 2015. godinu i Izvješće o radu Ministarstva financija Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Izvješća je Vlada primila na znanje i bit će sastavni dio Izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije za 2015. godinu.

Izvješće o radu Ministarstva financija za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE.

Izvješće o radu Ministarstva pravosuđa i uprave za 2015. godinu možete preuzeti OVDJE.

Izvješća možete preuzeti i u rubrici Dokumenti navedenih ministarstava.