Share:

Dnevni red 50. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 26. rujna 2018. godine u 9 sati održat će se 50. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 49. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Dokumenta okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2019.- 2021. godine;
 3. Razmatranje Naputka za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava za 2019. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja „Livanjsko“;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete kulture i športa;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade u sudjelovanju u radu Povjerenstva za provedbu postupka zajedničkih javnih nabava;
 7. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua;- Uprava civilne zaštite HBŽ;
 8. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 48. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 30. kolovoza 2018. godine u 9 sati održat će se 48. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina u Hercegbosanskoj županiji;
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine;
 4. Razmatranje prijedloga Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanje financijskih sredstava udruzi „Naša djeca“ iz Glamoča;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju izgradnje stambenih objekata za raseljene i prognane osobe;
 7. Tekuća pitanja.

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK VLADE

                                                                                                                  Ivan Jozić

Share:

Dnevni red 47. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 26. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 46. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 3. Razmatranje Informacije o odgovorima na dodatna pitanja Europske komisije i razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti;
 4. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka i Rješenja o imenovanju članova-eksperata „Radne grupe za implementaciju točke 1.1.3 akcijskog plana za realizaciju Politike Sektora elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine za period 2017.-2021. godine“;
 6. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 46. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 19. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 46. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04. 7. 2018. godine;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
 4. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera «Subvencije za veterinarstvo » utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u otvorenom postupku zajedničke javne nabave goriva i lož ulja za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora- regresa za 2018. godinu;
 10. Tekuća pitanja.

 

 

Share:

Dnevni red 45. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak,12. srpnja 2018. godine u 9 sati održat će se 45. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika s 44. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Kantona 10;
 3. Razmatranje Smjernica Ekonomske i Fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2019-2021. godine;
 4. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu, broj: 01-14-1-1421/18 od dana 04.07.2018. godine;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na statut Doma zdravlja Glamoč;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave financijskih usluga – dugoročnog kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije u iznosu od 1.500.000,00 KM;
 8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres i Doma zdravlja Drvar;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o raspisivanju javnog oglasa;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 11. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća;
 12. Tekuća pitanja.

 

 

 

Share:

Dnevni red 43. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 20. lipnja 2018. godine u 9 sati održat će se 43. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu ( velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 42. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje Poziva za sponzorstvo stočarske izložbe  ”Dani kosidbe  na Kupresu 2018. godine”;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Mostaru za donošenje Odluke o namjeravanoj integraciji Sveučilišta u Mostaru;
 4. Razmatranje Izvješća o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za 2017. godinu;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije  za 2018. godinu, s kriterijima raspodjele;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata iz športa za 2018. godinu iz Proračuna HBŽ;
 9. Razmatranje prijedloga Zaključka vezanog za Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima i poštenoj i pravičnoj raspodjeli koristi koja proizlazi iz njihovog korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikost;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju Nadzornog odbora JP RU „TUŠNICA“ d.o.o. Livno;
 11. Tekuća pitanja.
Share:

Dnevni red 42. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U četvrtak, 7. lipnja 2018. godine u 9 sati održat će se 42. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 41. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Zakona o javnom redu i miru;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o popisu za 2017. godinu;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2018. godini;
 5. Razmatranje Nacrta protokola o osnivanju i radu nacionalne kancelarije stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj – SWG RRD u Bosni i Hercegovini;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških  udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu, s  kriterijima raspodjele;
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli sredstava Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu između proračunskih korisnika u svrhu izmirenja obveza po osnovu jubilarnih nagrada iz 2017. godine djelatnicima osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske Županije;
 9. Razmatranje Mišljenja na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje;
 10. Razmatranje prijedloga Rješenja o stavljanju izvan snage Rješenja i Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije;
 11. Razmatranje prijedloga Plana prijema vježbenika za 2018. godinu;
 12. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava u svrhu potpore Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Sveta Ana Lištani;
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za naknadu za rad članu Nadzornog odbor JP „Park prirode Blidinje“;
 14. Razmatranje prijedloga odluke o davanju suglasnosti za Odobravanje tvrtki „Altilium Hydro Energy“ d.o.o. Livno za detaljna geomehanička i geološka istraživanja tla na istražnom prostoru općine Tomislavgrad;
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Nedi Jović;
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jednokratne financijske pomoći Ivici Knezu;
 17. Tekuća pitanja.

 

Share:

Dnevni red 41. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u 9 sati održat će se 41. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen sljedeći dnevni red:

 1. Prihvaćanje Zapisnika sa 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Izvješća o radu  Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije;
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Oglasa za izbor i imenovanje člana Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije;
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o utrošku (raspodjeli) sredstva iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpora općinama – vodoprivreda” utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu;
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije;
 7. Razmatranje Prijedloga Odluke o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije;
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa za podmirenje troškova natjecanja iz matematike;
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći Izetu Babiću iz Glamoča;
 10. Tekuća pitanja

 

Share:

Dnevni red 40. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 23. svibnja 2018. godine u 9.30 sati održat će se 40. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje zapisnika sa 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pregled materijalno-financijskoga poslovanja i Izvješće o radu Zavoda  upošljavanje Hercegbosanske županije za 2017. godinu;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o prihvaćanju  Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja  do 31. ožujka 2018. godine;
4. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik  o dopuni  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije;
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju procedure dugoročnog kreditnog zaduženja  u 2018. godini;
8. Razmatranje prijedloga Odluke o dopunama Odluke o držanju pčela;
9. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava – za organizaciju natjecanja iz geografije za učenike srednjih škola Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje Informacije vezane za projekt CAN;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava- za sufinanciranje humanitarno-dobrotvorne večere „6. večeri Posavine u Hercegovini“;
12. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja Gimnazije Livno;
13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje ekskurzije učenika i nastavnika (za nacionalnu skupinu predmeta;
14. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
15. Razmatranje prijedloga Odluke o dodjeli sredstava za nabavu ortopedskih pomagala Žarku Bošnjaku;
16. Tekuća pitanja

 

 

                                                                                                  

                                                          

Share:

Dnevni red 39. sjednice Vlade Hercegbosanske županije

U srijedu, 16. svibnja 2018. godine u 9.00 sati održat će se 39. sjednica Vlade Hercegbosanske županije u zgradi Vlade Hercegbosanske županije u Livnu (velika dvorana za sastanke). Za sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

1. Prihvaćanje Zapisnika s 38. sjednice Vlade Hercegbosanske županije;
2. Razmatranje prijedloga Odluke o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o visini naknade za rad Policijskog odbora za policijske službenike;
4. Razmatranje Informacije o trenutnom stanju u Turističkoj zajednici HBŽ;
5.Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije;
6. Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava“ Transfer udrugama građana“ i „ Transfer udrugama građana – Crveni Križ Hercegbosanske županije i invalidne osobe“ za 2017. godinu;
7. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Transfer udrugama građana –Crveni Križ HBŽ i invalidne osobe utvrđenog Proračunom HBŽ za 2018. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih;
8. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju  privremenog člana Povjerenstva  za koncesije Hercegbosanske županije;
9. Razmatranje prijedloga Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za  primjenu, provođenje i tumačenje Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika- doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije, predstavnika Vlade Hercegbosanske županije;
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju financijskih sredstava općinama Hercegbosanske županije za suorganizaciju međunarodnog sajma gospodarstva Mostar 2018. godine;
11. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na tekst Protokola o postupanju nadležnih organa u prihvatu, propratu i privremenom zbrinjavanju ranjivih readmisiranih osoba koje se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji;
12. Tekuća pitanja.