JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA l PROGRAMA U OBLASTI ŠPORTA ZA 2023.GODINU

I.   Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima športa od značaja za Hercegbosansku županiju, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/14; 01/19; 02/19.) Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2023. godinu u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se u skladu sa člankom 28. Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ i Programom utroška transfera Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2023. godinu koji će, na temelju ocjena, uvjeta i kriterija iz ovog Poziva, te prispjelih prijava utvrditi Vlada hercegbosanske županije. Iznos sredstava predviđen u proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu u razdjelu 16. Proračuna, “Potpore za šport”, iznosi 400.000,00 KM. Sredstva se sukladno članku 2. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa, dijele na način da se iz ukupne sume sredstava planiranih proračunom Županije za šport, izdvaja iznos od 85% sredstava, odnosno 340.000,00 KM, nositeljima športskih djelatnosti na nivou Županije na ime redovitih programa, te 15%, odnosno 60.000,00 KM sredstava nositeljima športskih djelatnosti na nivou Županije na ime dodatnih programa, a koji zajedno čine osnovna polja financiranja športa na nivou Županije.

II.   Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i športaši pojedinci), čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:
REDOVITI PROGRAMI – 85 % SREDSTAVA: – 340.000,00 KM
1. Natjecateljski šport u iznosu od 300.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 50.000,00 KM. U natjecateljski šport spadaju redovite aktivnosti sportskih klubova u natjecateljskim sezonama, kotizacije županijskih saveza za nastupe klubova iz Hercegbosanske županije u ligaških natjecanjima na nivou Bosne i Hercegovine, liječnički pregledi športaša, troškovi prijevoza u ligaškim natjecanjima.

2.Školski šport (rad športskih sekcija u školama na prostoru Županije) u iznosu od 5.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 1.000,00 KM

3.Predškolski sport (organizacija športskih aktivnosti djece predškolskog uzrasta) u iznosu od 5000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 1.000,00 KM

4.Športska rekreacija (športske aktivnosti građana) u iznosu od 15.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 3.000,00 KM

5.Nabavka specifične opreme i rekvizita za športska udruženja i klubove u iznosu od 10.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 2.000,00 KM

6.Športske aktivnosti invalidnih osoba u iznosu od 5.000,00 KM, uz uvjet da iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 2.000,00 KM;

DODATNI PROGRAMI – 15 % SREDSTAVA:- 60.000,00 KM
1.Organiziranje prigodnih kup natjecanja
2.Stipendije mladim perspektivnim športašima
3.Organizacija prigodnih športskih natjecanja i manifestacija
4.Organizacija službenih županijskih, federalnih i državnih prvenstava
5.Sudjelovanje na službenim međunarodnim natjecanjima
6.Organizacija službenih međunarodnih prvenstava
Iznos pojedinačnih potpora ne može biti manji od 500,00 KM i veći od 10.000,00 KM.

III.   Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se Ministarstvu s točno naznačenom
oblašću iz točke II. ovog Poziva.
Prijava treba sadržavati:
-popunjen prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Vlade HBŽ),
-rješenje o registraciji (original ili ovjerena preslika),
-uvjerenje o poreznoj registraciji (original ili ovjerena preslika),
-uvjerenje o registraciji pri Federalnom zavodu za statistiku(original ili ovjerenapreslika),
-transakcijski račun (ovjerena preslika ugovora s bankom ili potvrda banke),
-program rada za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom djelatnosti kojima će seudruga baviti, programskih ciljeva, ciljne grupe, broja sudionika, očekivanim izravnim ikrajnjim rezultatima, konkretnim aktivnostima programa koje će biti poduzete, ukupnimtroškom realizacije programa i izvorima financiranja, vremenskim planom provođenjaaktivnosti, te na koji način će podnositelj informirati javnost o aktivnostima realizacijeprograma,
-tekstualno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za udruge koje su dobila financijsku podršku iz Proračuna Hercegbosanske Županije u prethodnoj godini (udruge koje su dostavile izvješće o utrošenim sredstvima za proteklu godinu nisu dužne ponovno dostavljati izvješće),-za programe koji se provode u školama dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole, odnosno nadležnog ministarstva,-potvrdu da je športski klub uključen u redoviti sustav natjecanja granskog saveza(županijski, federalni, državni) (original ili ovjerena preslika) , za točku 1.redovitog programa, te za sve točke dodatnog programa.-potvrdu o korištenju prostora za provođenje treninga i održavanja natjecanja(original ili ovjerena preslika)ugovor o profesionalnom, honorarnom ili volonterskom angažiranju stručne osobe (trener) koja ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u športu (original ili ovjerena preslika), za točku 1. redovitog programa, te za točke 4,5 i 6 dodatnog programa.
Raspodjelu sredstva iz redovitog programa potpora usvojiti će Vlada Hercegbosanske županije, nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu sredstava iz tekućih potpora za šport. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije formirati će Povjerenstvo koje će ocijenti tehničku valjanost prijava na Javni poziv.Nepotpuni prijedlozi programa i projekata,kao i prijedlozi čiji predlagatelji nisu pravovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju, neće biti razmatrani. Nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i športaši pojedinci), mogu se javiti s više projekata na Javni poziv. Za svaki projekt potrebno je dostaviti zaseban prijavni obrazac s pratećim projektom. U ovom slučaju je dovoljno dostaviti obveznu dokumentaciju samo uz jedan projekt, osim ako drukčije nije naznačeno u javnom pozivu. Prijava na Javni poziv koja na prijavnom obrascu bude sadržavala više od jedne točke na koju se nositelji športskih aktivnosti prijavljuju, biti će odbačena kao tehnički neispravna. Prijedloge programa i projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva poslati na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije Stjepana II. Kotromanića bb , 80101 Livno S naznakom „Prijava na Javni poziv – predlaganje projekata i programa u oblastima šport 2023. godina – Ne otvaraj“. Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj ploči i službenim stranicama Vlade HBŽ. Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je petnaest dana od dana objave na web stranicama i oglasnoj ploči Vlade HBŽ, zaključno s 1.kolovoza 2023. godine. Prijave se mogu dostaviti na pisarnicu Vlade HBŽ do gore naznačenog datuma u 16:00 sati ili poštom do isteka gore navedenog datuma.

Prijavni obrazac i Program, dostupni su: OVDJE