Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije danas je uputilo u Javnu raspravu nacrte zakona:  Zakon o muzejima i Zakon o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županiji.

Zakonom o muzejima uređuju se, među ostalim, uvjeti i način obavljanja muzejske djelatnosti, ustrojstvo i način rada muzeja, muzejska građa, muzejska zvanja, te druga pitanja od značenja za muzejsku djelatnost.

Zakonom o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županiji, uz ostalo, uređuje se pojam kulturno – povijesne baštine u smislu ovoga Zakona i jedinstvene osnove zaštite, očuvanja, korištenja i obnove kulturno – povijesne baštine, obveze i prava korisnika i vlasnika dobara kulturno-povijesne baštine, obavljanje stručnih i upravnih poslova, financiranje zaštite i očuvanja kulturno-povijesne baštine i druga pitanja u svezi sa zaštitom i očuvanjem kulturno-povijesne baštine na području Hercegbosanske županije.

Javna rasprava traje 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 21. rujna 2017. godine.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije zainteresirani mogu dostaviti na adresu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije – Stjepana II Kotromanića, putem mail-a mzpks@vladahbz.com ili na fax broj: 200-900.

S nacrtima spomenutih zakona možete se upoznati u rubrici propisi Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.