Vlada Hercegbosanske županije, na današnjoj je sjednici u Livnu donijela Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, kojega je Vladi podnijelo županijsko Ministarstvo financija. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije.“

 

 

Slijedi sažetak financijskih rezultata za izvještajno razdoblje:

Planirani prihodi za 6 mjeseci 44.861.764,50
Ostvareni prihodi i primitci 45.883.948,00
Više ostvareni prihodi 1.022.183,50

Planirani rashodi za 6 mjeseci 44.861.764,50
Ostvareni rashodi za 6 mjeseci 44.208.794,00
Manje ostvareni rashodi 652.970,50

Ostvareni prihodi i primitci 45.883.948,00
Ostvareni rashodi i izdatci 40.208.794,00
Višak prihoda nad rashodima 5.675.154,00

U obrazloženju Ministarstva, uz ostalo, navodi se kako je u promatranom razdoblju ostvaren suficit u iznosu 5.675.154,00 KM, te da se u narednom razdoblju očekuje veći postotak izvršenja, na poziciji kapitalnih izdataka, koji će bitno utjecati i na financijski rezultat na kraju 2022. godine.

Cjelovito Izvješće nalazi se na poveznici: Obrazloženje Izvješća o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10, Vlada HBŽ je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 105.671.69 KM u svrhu uplate doprinosa mirovinskog i invalidskog osiguranja za 130 djelatnika ovoga ministarstva, koja nisu u potpunosti uplaćena u razdoblju od 2013.- 2017. godine. Sredstva će biti uplaćena po ovršnim pravomoćnim presudama u proračunskoj 2022.godini, na način da se povećaju proračunske pozicije na ekonomskim kodovima 6111300 (doprinosi na teret uposlenih) za iznos 94.576,17 KM i 612100 (doprinosi poslodavca) za iznos 11.095,52 KM. Navedena sredstva  bit će sastavni dio Izmjena i dopuna proračuna Hercegbosanske županije za 2022.godinu a osiguravaju se s namjenskog računa za plaćanje namjenskih rashoda i izdataka iz Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna FBiH iz 2021.godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u  ,, Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 7.008,77 KM iz prenesenih namjenskih sredstva s Proračuna Federacije BiH iz 2021. godine, Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Domu zdravlja Tomislavgrad za nabavu kita za ekstrakciju nukleinskih kiselina Covid-19. Dom zdravlja Tomislavgrad kao korisnik sredstava dužan je dostaviti izvješće o korištenju financijskih sredstava, kako bi resorno Ministarstvo sukladno Zakonu o izvršenju proračuna izvijestilo Vladu Hercegbosanske županije.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Zavodu za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije za realiziranje sredstava na poziciji ”Kapitalni izdatci”, – nabava opreme – prijevozna, u svrhu provedbe Konkurentskog postupka javne nabave ”Nabava novog putničkog motornog vozila”, procijenjene vrijednosti 40.000,00 KM (četrdeset tisuća konvertibilnih maraka, s PDV-om). Ova Odluka stupila je na snagu danom donošenja, a objavit će se u ”Narodnim novinama Hercegbosanske županije”.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Općini Bosansko Grahovo za nabavu sanitetskog vozila za potrebe ambulante u Bosanskom Grahovu u iznosu od 40.000,00 KM. Naime, radi se o sufinanciranju nabave sanitetskog vozila čija je vrijednost oko 90.000,00 KM. Preostalih 50.000,00 KM (25.000,00 €) donirala je Ambasada Republike Poljske Općini Bosansko Grahovo. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije predložilo je Vladi Hercegbosanske županije da donese odluku o izdvajanju dodatnih sredstva za nabavu sanitetskog vozila s obzirom da je općina Bosansko Grahovo jedina općina u HBŽ koja nema Dom zdravlja nego Ambulantu koja pripada Domu zdravlja Drvar. Imajući u vidu udaljenost Bosanskog Grahova od Drvara i Drvara od Županijske bolnice u Livnu  sanitetsko vozilo je prijeka potreba.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 20.000,00 KM, Filipu Mihaljeviću za postignute izvanredne športske rezultate, osvojenu zlatnu medalju na Europskom prvenstvu te promociju športa Grada Livna i Hercegbosanske županije. Budući da je Filip, zbog obveza na međunarodnim športskim mitinzima, bio spriječen doći na prijem u Vladu HBŽ, ova podrška i priznanje bit će uručeni na prijemu u prostorijama Vlade  prvom prigodom kada mu to obveze dozvole.

Vlada je razmatrala Obavijest o neizvršavanju preporuke Ombdusmena i Preporuku u  predmetu Čulo Ante u kojem imenovani traži pristup informacijama vezanim za projekte izgradnje 110 kv dalekovoda Tomislavgrad – Livno. Vlada je utvrdila da se imenovani gospodin obratio Službi za informiranje koja ne posjeduje traženu dokumentaciju odnosno ista nije u mogućnosti dostavljati niti davati na uvid tražene dokumente, no usprkos obraćanju nenadležnom tijelu, sve tražene dokumente, a koje  Vlada Hercegbosanske županije posjeduje po tom predmetu, imenovani je dobio na uvid i kopirao u Stručnim službama Vlade te je upućen da su sve odluke vezane za predmet njegovog interesa javno objavljene u službenom glasilu Hercegbosanske županije. Slijedom navedenog Vlada Hercegbosanske županije nije uskratila gospodinu Anti Čuli njegovo pravo na pristup informacijama, ali isto tako ne može dostaviti dokumentaciju koju ne posjeduje. Ovaj Zaključak stupio je na snagu danom donošenja.

Prisegu vjernosti državnog službenika položio je Davor Brnić, na mjesto Predstojnika Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju i postavljenju Ane Marković, dipl. pravnice iz Tomislavgrada, na radno mjesto predstojnika Ureda za zakonodavstvo, Vlade Hercegbosanske županije, na mandatno razdoblje u trajanju od pet (5) godina.