(+387) 034 / 203-708   |    (+387) 034 / 200-902   |    info@vladahbz.com

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila prijedlog Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine

Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke kojom se utvrđuje iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 15.990.000,00 KM.

Sukladno članku 35. Zakona o proračunima u Federaciji BiH rashodi i izdatci u iznosu od 500.000,00 KM koristit će se za otplatu dospjele glavnice i kamate po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju sljedeće godine. Predloženi iznos sredstava iz Odluke, kako se navodi u obrazloženju, bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju. Utvrđeni prijedlog Odluke će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je utvrđivanje načina utroška novčanih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Paralelno s ovom Odlukom Vlada je donijela i Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ sa predloženim izmjenama.

Nakon razmatranja prijedloga donesen je Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000,00 KM. Na javni poziv pristigle su 24 prijave, dok 5 prijava ne ispunjava uvjete propisane odredbama javnog poziva. Povjerenstvo je ocijenilo da su prihvaćeni projekti usmjereni ka rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje otpadom, adekvatno zbrinjavanje otpada, poboljšanje usluga prikupljanja otpada i zaštitu voda. Raspodijeljena sredstva koja ne budu utrošena da kraja 2019. godine planirat će se u Proračunu Hercegbosanske županije za 2020. godinu i realizirat će se u sljedećoj godini u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodijeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i zaključenim ugovorima s korisnicima raspodijeljenih sredstava.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu po dospjelim obrocima za tekuću godinu.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2020. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2020. godinu. Ukupni prihodi Zavoda u sljedećoj godini istovjetni su rashodima i izdatcima i iznose 30.927.566,00 KM. Obe Odluke bit će upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice nakon razmatranja općinskih projekata dostavljenih u svezi potpore nižim razinama vlasti donijeta je Odluka o potporama po tom osnovu u iznosu od    500.000,00 KM Gradu Livnu i općinama Hercegbosanske županije.

Vlada je na temelju zakona utvrdila tekst Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i ovlastila je ministra MUP-a Hercegbosanske županije, Darinka Mihaljevića da potpiše Sporazum s predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ.

Vlada je danas razmatrala prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji i donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode-olujna bura u općini Glamoč u ukupnom iznosu od 16.385,00 KM.

Na kraju sjednice donijeta je Odluka o odobravanju 3.000,00 KM financijskih sredstava za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije.

About Author

Connect with Me: