Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije poslije razmatranja donijela je Odluku o pristupanju izrade Strategije razvoja Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2027. godine. Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja županije, način njihovog ostvarivanja, financijski i institucionalni okvir za provedbu, praćenje, evaluaciju i izvješćivanje. Nositelj procesa izrade ove Strategije su Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije-Sektor za razvoj. Vlada Hercegbosanske županije imenovat će županijski odbor za razvoj (ŽOR) kao operativno, izvršno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vođenje procesa izrade Strategije razvoja. Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa. U izradu Strategije i razvojne procese biti će uključeni svi akteri razvoja-javni sektor, privatni sektor, civilno društvo i lokalna zajednica.

Poslije razmatranja Prijedloga donesen je Zaključak o usvajanju Akcijskog plana 2020-2022. za provedbu Strategije razvoja HBŽ. Ukupno planirani iznos za trogodišnje razdoblje 2020-2022. je 44.066.145 KM za ukupno 56 projekata, od čega 17.360.340 KM za  Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti(13 projekata); 2.981.133 KM (17 projekata) za poboljšane komunalne infrastrukture i zaštitu okoliša, te 23.724.672 KM (26 projekata) za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života.

U 2020. godini je planiran utrošak 21.438.350 KM za ukupno 56 aktivnosti u sva tri cilja. Za konkurentno gospodarstvo kroz  intenziviranje proizvodnje i povećanje  zaposlenosti planirano je 6.681.669  KM, za 13 projekata, za poboljšanu komunalnu infrastrukturu i  zaštitu okoliša 1.859.133  KM, za  17 projekata i za razvoj ljudskih potencijala i struktura za  upravljanje razvojem u funkciji povećanja  kvalitete života 12.897.548 KM sa 26 projekata. Ukupni opseg financiranja razvoja u županiji se sa vlastitim izvorima planira provesti u visini od 43.335.506 KM ili 98,3%, dok se iz vanjskih izvora planira alocirati 730.640 KM ili 1,7%, većinom  očekivana sredstva sufinanciranja EU projekata iz IPA CBC Programa prekogranične suradnje i ostalih donatora.

Donesen je Zaključak o primanju k znanju Izvješća o evaluaciji Strategije razvoja HBŽ za razdoblje 2016.-2018. godine.

Vlada je na sjednici razmatrala i primila k znanju Izvješće revizije učinka „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH. Na temelju rezultata provedenog praćenja od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zaključeno je da su vlade županija poduzele određene aktivnosti na realizaciji danih preporuka iz Izvješća „Unaprjeđenje kapaciteta za planiranje razvojnih projekata u županijama FBiH“. Unaprjeđenje kapaciteta doprinijelo bi pripremi većeg broja razvojnih projekata čime bi se stvorio temelj za unaprjeđenje razvoja  gospodarstva FBiH, a time osigurali i bolji uvjeti za život građana.

Vlada HBŽ donijela je Odluku o imenovanju Biljane Dumančić profesorice biologije za ravnateljicu Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, na mandat od četiri godine.

Na kraju sjednice Vlada je donijela i Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Livno. Temeljem te Odluke Vlada je za člana Školskog odbora Gimnazije Livno imenovala profesoricu Andreu Penjak.