Na početku današnje 35. sjednice Vlada HBŽ razmatrala je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Hercegbosanske županije za 2021. godinu i prijedlog Zakona o izvršavanju Izmjena i dopuna Proračuna za 2021. godinu. Navedeni prijedlozi bit će upućeni u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Usporedno s tim Vlada je razmatrala i prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2022. godinu koji je utvrđen u iznosu od 89.723.529,00 KM. Vlada HBŽ kao ovlašteni predlagač utvrdila je i tekst prijedloga Zakona i isti zajedno s prijedlogom Proračuna uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2022. godinu i prijedloga Odluke o njegovu izvršenju, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak kojim prihvaća predloženi Financijski plan, te će ga s Odlukom o izvršenju uputiti u Skupštinu Hercegbosanske županije. Financijskim planom utvrđuju se financijske aktivnosti Zavoda, a obuhvaća projekciju prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Financijski plan se odnosi na fiskalnu 2022. godinu, a obuhvaća period od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Rješenje o imenovanju ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije kojim se Dijana Čačija, inženjer poljoprivrede za ratarstvo iz Livna imenuje za ravnatelja Zavoda za upošljavanje na mandatni period od 4 godine.

Davanjem suglasnosti Vlada je donijela Odluku o poništenju i odobravanju ponovnog raspisivanja Javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom poništava se Javni oglas za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije objavljen u Večernjem listu 14. listopada 2020. godine i „Službenim novinama F BIH“ broj: 74/20 od 16. listopada 2020. godine, zbog neispunjavanja uvjeta prijavljenih kandidata i odobrava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ ponovno raspisivanje spomenutog Javnog oglasa.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ, Vlada je dala suglasnost na  Odluku o Izmjenama Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ u kojem se čl.8 stavak 2. mijenja i glasi:

“Visina potpore iznosi 250,00 KM/junici i može se isplatiti maksimalno za 3 junice.“ U istom članku u stavku 3. datum „1.11.2021.“ zamjenjuje se datumom „17.12.2021.“ Također, pomoć po zahtjevu mogu ostvariti fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu uginućem životinja. Kriterij za ostvarivanje pomoći je da posjeduju zapisnik veterinarske stanice o nastaloj šteti na životinjama. Pomoć po zahtjevu mogu ostvariti i druge fizičke i pravne osobe koje su podnijele zahtjev za pomoć za druge namjene u poljoprivrednoj proizvodnji i prvom stupnju prerade, ukoliko bude raspoloživih sredstava. Pravo mogu ostvariti fizičke i pravne osobe koje podnesu zahtjev do 17.12.2021.godine.

Nakon razmatranja prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava općinama i gradu s područja Hercegbosanske županije u iznosu od 500.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke bit će raspoređena na sljedeći način:

Općina Bosansko Grahovo – 60.000,00 KM

Općina Kupres  – 70.000,00 KM

Općina Glamoč – 70.000,00 KM

Općina Drvar – 80.000,00 KM

Općina Tomislavgrad –  110.000,00 KM

Grad Livno – 110.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije, Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti proračunskom korisniku Gimnazija Livno u iznosu od 8.000,00 KM za nabavu knjiga za knjižnicu, kompjutorske opreme za izvođenje nastave i namještaja za učionice i to kao proračunska sredstva utvrđena Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Jednoglasno je donijeta Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu novčane pomoći Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “PUŽ” Livno za pokriće troškova provedenih projektnih aktivnosti.