Predsjednik: Ivan Vukadin

e-mail: ivan.vukadin@vladahbz.com

Tajnica: Jelena Maglica
Tel: 00387/34/200-161
Fax: 00387/34/200-902
e-mail: upv@vladahbz.com
Stjepana II Kotromanića bb
80101 Livno

Predstojnik ureda predsjednika Vlade: Davor Brnić
e-mail: davor.brnic@vladahbz.com

Stručni suradnik za ekonomsko-analitičke poslove: Ivo Maglica
e-mail: ivo.maglica@vladahbz.com

Stručni suradnik za materijalno financijske poslove: Vlatka Šesto
e-mail: vlatka.sesto@vladahbz.com

 

Nadležnosti Ureda predsjednika Vlade Hercegbosanske županije

Ured predsjednika Vade Hercegbosanske županije obavlja savjetodavne, stručne, administrativne, protokolarne poslove i poslove informiranja, te druge poslove koje odredi predsjednik Vlade, a koji se odnose na:

  • organiziranje rada Ureda,
  • izradu pravnih i financijskih akata od značaja za rad i funkcioniranje Ureda,
  • pripremanje, stručnu obradu i izradu materijala za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Vlade Hercegbosanske županije, Skupštine Hercegbosanske županije, te u vršenju njegovih odnosa prema drugim tijelima (županijske) uprave,
  • obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova organiziranja sastanaka i radnih dogovora kod predsjednika Vlade Hercegbosanske županije, te izrade zapisnika i bilješki,
  • pripremanje stručnih prijedloga za gospodarski, politički i upravni sustav Hercegbosanske županije uz usku suradnju s ostalim tijelima županijske uprave,
  • organiziranje poslova glede suradnje i odnosa predsjednika Vlade s tijelima i organizacijama u Hercegbosanskoj županiji, Bosni i Hercegovini i inozemstvu,
  • obavljanje protokolarnih poslova kod prijema gostiju i stranaka,
  • informiranje javnosti o radu Ureda i predsjednika Vlade,
  • obavljanje drugih poslova po nalogu predsjednika Vlade Hercegbosanske županije