Ravnatelj: Dubravko Kovačević

Tajnica Maša Džaja
Župana Želimira bb, 80101 Livno
tel/fax: (+387) 034 / 206-025
e-mail: uip@vladahbz.com   

ODJEL ZA STRUČNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Nadležnosti Odjela za stručne i zajedničke poslove:

– izrada analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala, na osnovu odgovarajućih podataka, u dijelu koji se odnosi na Upravu;
– izrada proračuna i završnog računa u dijelu koje se odnosi na Upravu;
– izrada elaborata, projekata, planova, analiza i izvješća o financijskim rezultatima i poslovanju Uprave;
– izrada stručno – analitičkih informacija iz oblasti knjigovodstva i financija;
– obavljanje poslova iz oblasti financija i knjigovodstva;
– planiranje i nabavka opreme, potrošnog materijala i drugi financijsko
– materijalni poslovi;
– izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje;
– izrada metodologije i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje baze podataka;
– izrada projekata i programa informacijskog sustava za složenije poslove automatske obrade podataka i vršenje tih poslova;
– prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u oblastima za koje je nadležna Uprava;
– vođenje evidencije o izvršenim prekršajnim nalozima i poduzimanje administrativnih mjera za izvršenje istih u skladu sa Zakonom o prekršajima uz suradnju s nadležnim inspektorima;
– vođenje registra baze podataka o obrascima 2A i 2B, te vođenje evidencije i naplata naknade za izdane obrasce;
– izdavanje odgovarajućih uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija;
– administrativno – tehnički poslovi za ravnatelja i ostale rukovodeće državne službenike;
– nabavka osnovnih sredstava i sitnog inventara, uredskog materijala i ostalih roba i usluga za Upravu, u skladu sa važećim propisima i načinima nabavke;
– vođenje tehničkih poslova oko vozila Uprave;
– postupanje sa oduzetom robom u inspekcijskom nadzoru;
– informacijsko – dokumentacijski poslovi koje obavljaju namještenici;
– prijepis i umnožavanje materijala (operaterski i daktilografski poslovi) za potrebe Uprave;
– uredsko poslovanje ( prijem, zavođenje, raspoređivanje, otprema pošte i arhiviranje);
– poslovi vozača putničkih vozila, te ostalih djelatnika oko oduzete robe;
– drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

U ovom Odjelu uposleno je pet djelatnika:

1. Sanja Mišić, stručni suradnik za organizacijske, tehnološke i opće poslove
2. Tonini Grbavac, stručni suradnik za informatičke poslove
3. Ivo Vrdoljak, viši samostalni referent za financijske poslove
4. Mate Krželj, viši samostalni referent za analitičke poslove i planiranje
5. Jure Vidović, viši referent za tehničke poslove i poslove izvršenja

INSPEKTORAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I LOVSTVU

Nadležnosti Inspektorata za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo

U inspektoratu za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i lovstvo obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lovstva, kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove ovog Inspektorata obavljaju tri inspektora:

1. Jelenko Dregojević – županijski šumarski inspektor
2. Milenko Kevac – županijski šumarski inspektor
3. Tomislav Mihaljević – županijski poljoprivredni inspektor

INSPEKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO, URBANIZAM, RUDARSTVO, GEOLOGIJU, EKOLOGIJU I CESTE I CESTOVNI PROMET

Nadležnosti Inspektorata za građevinarstvo, urbanizam, rudarstvo, geologiju, ekologiju i ceste i cestovni promet

U inspektoratu za građevinarstvo, urbanizam, rudarstvo, geologiju, ekologiju i ceste i cestovni promet obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom zakona i drugih propisa iz područja građevinarstva, urbanizma, rudarstva, geologije, ekologije i cestovnog prometa kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove ovog Inspektorata obavljaju četiri inspektora:

1. Zoran Brešić – županijski rudarsko-geološki inspektor
2. Pero Cikojević –  županijski građevinski inspektor
3. Toma Ćurić – županijski inspektor za cestovni promet
4. Tvrtko Ćubela – županijski ekološki inspektor

INSPEKTORAT ZA PROMET ROBA I USLUGA, TURIZAM I UGOSTITELJSTVO, RAD I RADNE ODNOSE I ZAŠTITU NA RADU

Nadležnosti inspektorata za promet roba i usluga, turizam i ugostiteljstvo, rad i radne odnose i zaštitu na radu

U Inspektoratu za promet roba i usluga, turizam i ugostiteljstvo, rad i radne odnose i zaštitu na radu obavljaju se poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad izvršenjem zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na rad i poslovanje gospodarskih subjekata, obrtnika i drugih pravnih i fizičkih osoba u područjima trgovine, prometa roba i usluga, ugostiteljskih, turističkih, zanatskih i drugih usluga te poslovi neposredne inspekcijske kontrole nad primjenom propisa iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu, postupanje po usmenim i pismenim predstavkama građana u vezi povrede prava iz radnog odnosa u granicama svojih ovlasti te drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Poslove ovog Inspektorata obavlja sedam inspektora:

1. Željko Konta – glavni županijski inspektor
2. Ivan Stipić – županijski tržni inspektor
3. Juso Sitnić – županijski turističko-ugostiteljski inspektor
4. Romana Duran – županijski inspektor za rad i radne odnose
5. Zora Perić – inspektor za rad i radne odnose
6. Valentina Puhalo – županijski turističko-ugostiteljski inspektor
7. Mario Mašić – županijski inspektor za rad – zaštita na radu

INSPEKTORAT ZA SANITARNE, ZDRAVSTVENE, FARMACEUTSKE I VETERINARSKE POSLOVE

Nadležnosti Inspektorata za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i veterinarske poslove

U Inspektoratu za sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i veterinarske poslove obavljaju se poslovi iz nadležnosti županijske inspekcije i to: inspekcijske kontrole nad primjenom propisa kojima je regulirana oblast zdravstvene zaštite, zatim inspekcijske kontrole nad primjenom Zakona o veterinarstvu i drugih propisa iz oblasti veterinarstva, kao i sanitarnu kontrolu nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, higijenske, protuepidemijske zaštite ljudi, a sve u skladu s nadležnostima i ovlastima propisanih posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

Poslove ovog Inspektorata obavljaju četiri inspektora:

1. Draga Garić – županijski veterinarski inspektor
2. Stipe Čirko – županijski veterinarski inspektor
3. Mara Galešić – županijski sanitarni inspektor
4. Ivona Perković – županijski sanitarni inspektor