Ivan Madunić – Direktor

Matice hrvatske bb. p.p.106
80101 Livno
Tel: (+387) 034 / 206-197
fax: (+387) 034 / 206-196
e-mail: uc@vladahbz.com

 Ivica Kuliš – Šef kabineta direktora.
Tihomir Lauš – Viši samostalni referent za projektiranje, katastar, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta.
 Zdenko Brčić – Viši samostalni referent za održavanje cesta i sigurnost prometa
Jasna Glavurdić – Viši samostalni referent za pravne poslove.

Nadležnosti Uprave za ceste Hercegbosanske županije

Sukladno Uredbi o provedbi utemeljenja Uprave za ceste Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 3/09.) Uprava je samostalno tijelo županijske uprave osnovano za obavljanje određenih upravnih i stručnih poslova, odnosno za osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje javnim cestama iz svoje nadležnosti, te osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta.

Uprava u skladu sa zakonom obavlja slijedeće poslove:

 • obavlja stručne, tehničke, upravne i druge poslove utvrđene zakonom u oblasti prometne infrastrukture koji se odnose na pripremanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja u oblasti javnih cesta,
 • priprema i realizira srednjoročne i godišnje planove i programe izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite cesta,
 • vrši investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije iz oblasti cesta,
 • vodi investicijsko-tehničku dokumentaciju o javnim cestama i objektima na području Hercegbosanske županije,
 • stara se o realizaciji mjera i aktivnosti na unaprjeđenju sigurnosti prometa na cestama,
 • poduzima mjere na zaštiti javnih cesta i osiguranju prometa na istima,
 • obavlja javne ovlasti povjerene zakonom, odnosno donosi upravne akte predviđene zakonom o cestama i drugim podzakonskim aktima,
 • izdaje odobrenje za izgradnju priključaka na javne ceste,
 • predlaže visinu naknade za korištenje cesta i cestovnog pojasa,
 • raspoređuje sredstva koja su zakonom predviđena za rekonstrukciju, održavanje i izgradnju prometnica,
 • vrši i druge poslove iz oblasti cestovne infrastrukture sukladno zakonu o cestama i drugim propisima na osnovu smjernica Vlade Hercegbosanske županije,
 • ostvaruje suradnju s Federalnom direkcijom za ceste i drugim upravama za ceste,
 • ostvaruje suradnju s općinama po pitanju problematike za ceste;

Zakonski i podzakonski propisi koje Uprava za ceste HBŽ u svom svakodnevnom radu primjenjuje su:

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 6/13.),
 • Zakon o cestama Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 12/10, 16/10 i 66/13),
 • Zakon o građenju („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 14/98.),
 • Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14.),
 • Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine FBiH“ broj 7/11 i 58/15.),
 • Pravilnik o osnovnim uvjetima koje javne ceste, njihovi elementi i objekti na njima moraju ispunjavati sa aspekta sigurnosti prometa („Službeni glasnik BiH“ broj 13/07.),
 • Pravilnik o vođenju evidencije o javnim cestama i objektima na njima („Službeni glasnik BiH“ broj 13/07.),
 • Pravilnik o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila („Službeni glasnik BiH“ broj 17/07.),
 • Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje sudionicima u prometu daje ovlaštena osoba („Službeni glasnik BiH“ broj 16/07 i 61/07.),
 • Pravilnik o prometu u zimskim uvjetima („Službeni glasnik BiH“ broj 13/07.),
 • Pravilnik o licenciranju izvođača radova redovnog održavanja javnih cesta („Službene novine F BiH broj 56/15.),
 • Pravilnik o postavljanju reklamnih znakova na cestama („Službene novine F BiH“ broj 75/10.),
 • Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje izvanrednog prijevoza („Službene novine FBiH“ broj 75/10.),
 • Pravilnik za utvrđivanje uvjeta za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javne ceste („Službene novine F BiH“ broj 81/10.),
 • Pravilnik o održavanju javnih cesta („Službene novine F BiH“ broj 57/15.),
 • Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta („Službene novine F BiH“ broj 75/10 i 51/15.),
 • i drugi važeći pozitivni propisi.