U cilju poduzimanja preventivnih mjera zaštite od prostornih požara, Uprava za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije uputila je sljedeće priopćenje:

S obzirom da svake godine u ljetnome razdoblju zbog visokih temperatura i suše na prostoru Hercegbosanske županije izbije veliki broj prostornih požara, koji se često prošire i na visoke šume i ugroze naseljena mjesta te pričine značajne materijalne štete, pozivamo građane Hercegbosanske županije da ne pale vatru na otvorenom prostoru ( strništa, korovi i sl.) koja zbog nepažnje i nemara često izmaknu kontroli te ugroze prirodne resurse i ljudske živote. U slučaju pojave požara građani su dužni sami pristupiti gašenju početnih požara, a ako se požar ne može ugasiti bez opasnosti za sebe i druge osobe, potrebno je odmah obavijestiti vatrogasno društvo na broj telefona 123, policiju na broj telefona 122 ili županijski Operativni centar civilne zaštite na broj telefona 200-965.

Ako građanin ne postupi na propisan način predviđene su kazne u iznosu od 250,00 do 750,00 KM što je pripisano člankom 3. županijskog Zakona o zaštiti od požara i Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od požara. Nadležni inspektori za zaštitu od požara će u suradnji sa pravosudnim organima i policijom poduzimati potrebne mjere i radnje protiv osoba koje budu osumnjičene za izazivanje požara. Zakonom o šumama predviđene su kazne u iznosu od 1.000,00 do 5.000.00 KM za Županijsko šumsko gospodarsko društvo ili drugu pravnu osobu ako ne osigura monitoring i čuvarsku službu i ne poduzme preventivne mjere zaštite od požara. Za osobe koje lože vatru u šumi ili na šumskom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 m od šume predviđene su kazne od 500,00 do 3.000,00 KM.