Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2020. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ br. 50/18 i 16/20), Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u IV kvartalu 2020. godine i poziva sve zainteresirane da se prijave.    S obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke do kraja 2020. godine biti će online, tj. održat će se u formi webinara.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku Direkcije za europske integracije:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=23415&langTag=hr-HR