Na svojoj 70. sjednici Vlada Hercegbosanske županije danas je donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća za fiskalnu 2020. godinu za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u bruto iznosu od 579,25 KM. Ova Odluka vrijedi do 31. prosinca 2020. godine, a osnovica iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine. Povećanje plaća korisnicima Proračuna prema ovoj Odluci iznosi 5%, a ovo je drugo povećanje plaća korisnicima Proračuna za vrijeme aktualne Vlade Hercegbosanske županije. Usvojen je i Naputak Ministarstva financija Hercegbosanske županije za izradu zahtjeva za odobravanje Proračunskih sredstava u 2020. godini.

Vlada je donijela također Odluku o visini novčane naknade korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije za topli obrok za fiskalnu 2020. godinu. Na temelju te Odluke uposleniku pripada pravo na novčanu naknadu tijekom rada od 8,00 KM za svaki dan proveden na radu, a Odluka vrijedi do 31. prosinca slijedeće godine. Visina novčane naknade iz ove Odluke primjenjivat će se za obračun plaća od mjeseca u kojem Proračun Hercegbosanske županije stupi na snagu, a najranije od 1. siječnja 2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM, a sve na temelju dospjelih prijava. Isto tako na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donijeta je Odluka o odobravanju 10.000,00 KM iz tekuće pričuve u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM Ministarstvu znanosti prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za isplatu jednokratne pomoći JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar za obilježavanje manifestacije.

Na prijedlog Županijskog odbora za razvoj (ŽOR-a) Vlada je donijela Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu iznose 16.342.669,00 KM za ukupno 51 aktivnost u sva tri cilja. Za SC 1. Konkurentno gospodarstvo/intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti planirano je 6.435.562,00 KM, za SC 2. Poboljšana komunalna infrastruktura i zaštita okoliša 4.848.872,00 KM i za SC 3. Razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvaliteta života 5.058.235,00 KM. Ukupno realizirana sredstva u 2018. godini su 13.401.578,00 KM od čega 1. SC 6.206.261,00 KM, 2. SC 2.673.758,00 KM i za 3. SC 4.521.559,00 KM. Od ukupno utrošenih sredstava prema izvorima financiranja vlastita sredstva čine 11.017.058,00 KM dok su drugi proračunski izvori i EU fondovi 2.384.520,00 KM. Od ukupno 41 provedene aktivnosti 17 je provedeno kroz Strateški cilj 1, 7 je provedeno u strateškom cilju 2 i 17 u cilju 3. Od ukupnog broja projekata 4 projekta su financirana iz ostalih izvora financiranja, a riječ je o tri projekta iz programa UN za razvoj (UNDP), za okoliš – UNEP i za hranu i poljoprivredu – UNFAO dok se jedan projekt sufinancira iz sredstava Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 2.384.520,00 KM. Realizacija ukupno ostvarenih/planiranih sredstava za 2018. godinu u postotku iznosi 82%.

Poslije razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ.

Također tijekom sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji Programa utroška sredstava Potpora – besplatni udžbenici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije. U jednom dijelu sjednice doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Odluka o odobravanju raspisivanja natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar. Donesena su i rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč i Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća toga Doma zdravlja. U tom kontekstu donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Glamoč.